s 3. seje Sveta KS - 23.2.2011

23.02.2011

Zapisnik 3. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 23. 2. 2011 v prostorih KS v Stari Gori.

ZAPISNIK

3. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 23. 2. 2011 v prostorih KS v Stari Gori.

Prisotni: Valter Vodopivec, Dragica Juretič, Laura Wanek-Curk,
Bruno Komel, Marino Furlan, Vera Košuta
Odsoten: Borut Hvalič

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

Prisotni so sprejeli predlagani

DNEVNI RED

1. Potrditev zapisnika 2. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
2. Obravnava Zaključnega računa za leto 2010
3. Obravnava osnutka proračuna MONG za leto 2011 za področje KS
4. Obravnava vlog
5. Obravnava predlogov in pobud
6. Razno

Ad – 1
Prisotni so po obravnavi potrdili zapisnik 2. seje Sveta KS in sprejeli poročilo o izvršenih sklepih.

Ad – 2
Prisotni so obravnavali zaključni račun in poslovno poročilo Sveta KS za leto 2010. Svet KS se je sprejel informacijo o inventurnem elaboratu za leto 2010.
Po obravnavi so člani Sveta KS sprejeli:
Sklep št. 5:
Svet KS Rožna Dolina sprejme informacijo o inventurnem elaboratu za leto 2010, soglaša z ugotovitvami in predlogi ter k temu daje soglasje.
Ker storitev, sklenjena v letu 2007 po pogodbi med KS Rožna Dolina in VIVA Gostinstvo d.o.o. Volčja Draga ni bila izvedena se znesek terjatve v višini 918,13 € izkazane na kto 12000 – računi, v celoti odpiše.
Svet KS sprejme poslovno poročilo KS Rožna Dolina za leto 2010.
Svet KS Rožna Dolina se seznani in sprejme zaključni račun za leto 2010.

Ad – 3
Prisotni so obravnavali osnutek proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011. v razpravi so prisotni opozorili na nekatere poembne investicije v infrastrukturo na območju KS, ki bi jih bilo potrebno vključiti v letošnji proračun MONG.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 6
Svet KS se seznani z osnutkom proračuna MONG, s pripombo, da je vanj potrebno vključiti vse pomembne investicije v krajevno infrastrukturo na območju KS.

Ad – 4
Prisotni so obravnavali prošnjo ŠD Rožna Dolina, s aktero prosijo za finančno pomoč pri izvedbi programa dela in aktivnosti v letu 2011
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 7
Športnemu društvu Rožna Dolina se odobri finančna pomoč za izvedbo programa dela in aktivnosti v znesku 2.500€

Svet KS je obravnaval vlogo Društva upokojencev Rožna Dolina, s katero predstavljajo svoj program dela za leto 2011, ob enem pa prosijo za finančno pomoč pri izvedbi programa.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 8
Društvu upokojencev Rožna Dolina se kot pomoč pri izvedbi programa dela dodeli finančna sredstva v znesku 3.800€.

SVET KS je obravnaval prošnjo Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Rožna Dolina, s katero prosijo za finančno pomoč pri izvedbi programa dela.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 9
Krajevni organizacijo Združenja borcev za vrednote NOB se odobri finančna pomoč v skladu s programom njihovih aktivnosti.

Ad – 5

Prisotni so obravnavali predlog predsednika, da se za čiščenje avtobusnih postajališč v lanskem letu sklenejo ustrezne podjemne pogodbe.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 10
Svet KS pooblašča predsednika da sklene podjemne pogodbe s krajani, za čiščenje avtobusnih postajališč.

Svet KS je obravnaval predlog pogodbe za košnjo židovskega pokopališča.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 11
Svet KS pooblašča predsednika, da sklene z Mestnimi storitvami Nova Gorica, pogodbo za košnjo židovskega pokopališča.

Prisotni so obravnavali predlog predsednika, da se tudi za leto 2011 sklene podjemna pogodba za čiščenje prostorov v objektu KS v Stari Gori.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 12
Svet KS pooblašča predsednika, da sklene podjemno pogodbo za čiščenje prostorov doma KS v Stari Gori.

Ad – 6
Predsednik je člane Sveta seznanil z naročilom gramoza za potrebe obračališča šolskega avtobusa v Mandriji in za tampon na cesti na Parkovšču.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 13
Svet KS potrdi naročilo gramoza – tampona v skladu z naročilom z dne 18.1.2011.
Predsednik je prisotne seznanil z dopisi družbi Vodovodi in kanalizacija glede sanacije vodovoda v Stari Gori ter glede ugotavljanja lastništva kanalizacije v Rožni Dolini.

Juretič Dragica je opozorila na nujnost sanacije nekaterih poškodb na lokalni cesti v Stari Gori.


Druge razprave pod to točko ni bilo.
Predsednik Sveta KS
Valter Vodopivec