S 4. seje Sveta KS - 4.4.2011

05.05.2011

Rožna Dolina, 5.5.2011 

ZAPISNIK

4. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 4. 4. 2011 v prostorih KS v Stari Gori.

Prisotni:
Valter Vodopivec, Dragica Juretič, Laura Wanek-Curk, Bruno Komel, Vera Košuta, Borut Hvalič

Odsoten:
Marino Furlan

Seji sta prisostvovala  tudi Mark Besednjak in Miha Janežič pri 5. točki.

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

Prisotni so sprejeli predlagani

DNEVNI RED

1. Potrditev zapisnika 3. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
2. Seznanitev s Proračunom MONG za leto 2010
3. Obravnava predloga plana KS za leto 2011
4. Obravnava vlog
5. Obravnava predlogov in pobud
6. Razno

Ad – 1

Prisotni so po obravnavi potrdili zapisnik 3. seje Sveta KS in sprejeli poročilo o izvršenih sklepih.

Ad – 2

Prisotni so obravnavali proračun Mestne občine Nova Gorica, s poudarkom na postavkah, ki so namenjene KS Rožna Dolina.

Ad – 3

Prisotni so obravnavali osnutek predloga plana KS za leto 2011. glede na to, da je že napovedana obravnava »rebalansa proračuna MONG«, so bili prisotni enotnega mnenja, da se s sprejemom plana KS počaka do naslednje seje, ko naj bi že bil sprejet rebalans proračuna MONG.

Ad – 4

Prisotni so se seznanili s pobudo mladih iz Rožne Doline, s katero predlagajo ureditev manjšega poligona za rolkanje. V izvedbo le tega so pripravljeni vložiti prostovoljno delo tako mladih kot pomoč staršev, ki jih pri tem podpirajo. Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 14
Svet KS podpira pobudo za ureditev rolkarskega poligona na območju Rožne Doline, pri čemer je pripravljena tudi finančno pomagati. Predsednika se pooblasti, da preveri možnost postavitve takega poligona na primerni lokaciji.

Prisotni so obravnavali predlog za ureditev otroškega igrišča na lokaciji pri trgovini na Ajševici. Prisotni so se strinjali, da se do naslednje seja pridobi ponudbe za ureditev igrišča.

Svet KS je obravnaval vlogo za pomoč pri delovanju ŠD Stara Gora. Vloga je bila na KS naslovljena že v mesecu februarju, vendar o njej Svet KS na prejšnji seji ni sklepal. Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 15
Športnemu društvu Stara Gora se nameni 1.200 € za delovanje društva in za izvedbo programa dela v letu 2011.

Svet KS je obravnaval vlogo za pomoč pri organizaciji tradicionalnega golf turnirja. Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 16
Športnemu društvu Rožna Dolina se nameni 600€ za organizacijo golf turnirja »Rožna Dolina OPEN 2011«.


Ad – 5

Svet KS je obravnaval predlog, da se predsednika pooblasti za naročanje storitev in nabavo blaga brez sklepa Sveta KS do skupnega zneska največ 5.000 €, s tem, da je dolžan o namenski porabi sredstev seznaniti Svet KS na prvi naslednji seji.
Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 17
Svet KS pooblašča predsednika, da lahko med dvema sejama samostojno razpolaga s sredstvi, ki ne presegajo skupnega zneska 5.000€. o porabi sredstev predsednik poroča Svetu KS na prvi naslednji seji. V skladu s sprejetim sklepom na prvi seji je Svet KS obravnaval predlog za plačilo pogodbenih obveznosti za delo v Svetu KS. Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 18
Predsedniku in blagajniku se za delo za potrebe Sveta KS izplača mesečno pogodbeni znesek v višini 170 €. Izplačila se vršijo trimesečno. Svet KS je obravnaval pobudo, da se na območju Ajševice vrh uredi ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 19
Svet KS zadolži predsednika, da pridobi ustrezno ponudbo za ureditev ekološkega otoka ter preveri lastništvo zemljišča na predlagani lokaciji. Prisotni so obravnavali predlog predsednika, da se na igrišču v Rožni Dolini postavi za čas počitnic WC kabina. Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 20
Na igrišču v Rožni Dolini se postavi za obdobje 15. septembra WC kabine.


Ad – 6

Predsednik je prisotne seznanil s pobudo krajanov v Mandriji, da je potrebno nadomestiti cestno ogledalo, ki je bilo poškodovano.

Vera Košuta je seznanila Svet KS, da DU organizira za svoje člane ogled predstave v Kulturnem domu v Gorici (IT), ob tem pa predlagala, da se k ogledu predstave povabi tudi ostale krajane KS.
Prisotni so po razpravi sprejeli:

Sklep št. 21
Krajane KS se povabi na ogled predstave v Kulturni dom v Gorici, ki ga organizira DU Rožna Dolina, ob tem se sofinancira kritje stroškov v znesku 320 €.

Vera Košuta je ponovno opozorila na problem pritrditve smetnjakov na območju Mandrije, kjer ob vsakokratni burji prevrača le te.

Opozorila je tudi na poškodbe streh avtobusnih postajališč zaradi burje.


Druge razprave pod  to točko ni bilo.
        

    Predsednik Sveta KS
        Valter Vodopivec