s 6. seje Sveta KS - 22.9.2011

29.09.2011

Zapisnik

6. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 22.9.2011 v prostorih KS v Stari Gori.

Prisotni: Valter Vodopivec, Dragica Juretič, Laura Wanek-Curk, 
                Bruno Komel, Vera Košuta, Borut Hvalič, Marino Furlan
Odsoten:

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

Prisotni so sprejeli predlagani

DNEVNI RED

1. Potrditev zapisnika 5. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
2. Obravnava problematike odškodnin krajanom zaradi vpliva odlagališča odpadkov 
3. Obravnava ponudbe za ureditev platoja pri spomeniku pri Bajti
4. Obravnava ponudbe za ureditev ekološkega otoka v ulici Ljuba Šercerja
5. Obravnava predlogov in pobud
6. Razno


Ad – 1

Prisotni so po obravnavi potrdili zapisnik 5. seje Sveta KS in sprejeli poročilo o izvršenih sklepih.

Ad – 2

Predsednik je prisotne seznanil s problematiko izplačila odškodnin upravičencem, ki je posledica dejstva, da tripartitna pogodba še ni podpisana s strani MONG in Komunale, kar pomeni, da ni možno pridobiti sredstev za izplačila upravičenim krajanom. Prisotni so zahtevali od predsednika, da ponovno pozove oba podpisnika, da čim prej podpišeta omenjeno pogodbo in tako omogočita realizacijo izplačil odškodnin upravičencem ob odlagališču odpadkov.
 

Ad – 3

Prisotni so obravnavali ponudbo za ureditev platoja pri spomeniku pri Bajti. Po pregledu ponudbe so prisotni sprejeli:
Sklep št. 24
Za izvajalca se izbere Matjaž Marvin,s.p., kot cenejšega ponudnika.

 


Ad – 4

Prisotni so obravnavali ponudbe za ureditev ekološkega otoka v ulici Ljuba Šercerja (prestavitev eko otoka s parkirišča pri domu KS ) in za ureditev ekološkega otoka na Ajševici.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 25
Svet KS sprejme ponudbo za ureditev ekološkega otoka na koncu ulice Ljuba Šercerja in istočasno odstranitev obstoječega ekološkega otoka ob Vipavski cesti 16/b, ki jo je dala Komunala, d.d.

Svet KS je obravnaval ponudbo za ureditev tlakov in okolice ekološkega otoka na Ajševici vrh.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 26
Svet sprejema ponudbo za ureditev tlakov in okolice ekološkega otoka na Ajševici, ki jo je dal Matjaž Marvin, s.p.

Za naročilo obeh del se pooblasti predsednika Sveta KS.
 

Ad – 5

Svet KS je obravnaval pogodbi za dobavo in montažo igral na novem otroškem igrišču na Ajševici. Po pregledu ponudb in razpravi so se prisotni odločili za več igral v skupnem znesku 8.050,86 EUR. 
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 27
Svet KS sprejema ponudbo za dobavo in montažo igral na igrišču na Ajševici v znesku 8.050,86 EUR.

Predsednik je prisotnim predstavil ponudbo za prenovo spletne strani. V ponudbi je zajeto tudi znižanje stroškov za vzdrževanje spletne strani.
Prisotni so se strinjali s ponudbo družbe Arctur za prenovo spletne strani KS . Predsednika se pooblasti za izpeljavo naročila.

Prisotni so obravnavali ponudbe za ureditev nadstreškov na avtobusnih postajališčih ob Vipavski cesti. V razpravi je prevladalo mnenje, da se poišče še kakšno ponudbo in na eni naslednjih sej odloči o izbiri ponudnika. Za pridobitev dodatnih ponudb se zadolži ga. Laura Wanek.

V skladu z odločitvijo na prejšnji seji, so prisotni oblikovali predlog širitve javne razsvetljave na območju KS.
Svet KS predlaga postavitev svetilk na naslednjih lokacijah:
• Na Ajševici – v križišču z obvoznico
• Na Ajševici vrh pri ekološkem otoku
• Na Ajševici na novem otroškem igrišču
• V Liskurju – eno svetilko
• V Stari Gori – pri TP.

Svet KS je obravnaval prošnjo Šumandl Patrika iz Rožne Doline, s katero prosi za pomoč pri udeležbi na 21. kadetskem in mladinskem svetovnem prvenstvu do 21. let v karateju, ki bo v Maleziji.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 28
Svet KS nameni 500 EUR pomoči za udeležbo Patrika Šumandla na 21. kadetskem in mladinskem svetovnem prvenstvu do 21. let v karateju, ki bo v Maleziji.

Ad – 6

Vera K. je opozorila na problem čiščenja avtobusnih postajališč na območju Ajševice. Čiščenje je bilo naročeno Želvi.
V bodoče se izvajalcu čiščenja naroči, da mora o terminu čiščenja obvestiti ga. Vero Košuta, zaradi spremljanja opravljenega dela.


Druge razprave pod  to točko ni bilo.
        

Predsednik Sveta KS
Valter Vodopivec