s 5. seje Sveta KS - 25.8.2011

08.09.2011

ZAPISNIK

5. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 25. 8. 2011 v prostorih KS v Stari Gori.

Prisotni: Valter Vodopivec, Dragica Juretič, Laura Wanek-Curk, 
                Bruno Komel, Vera Košuta, Borut Hvalič
Odsoten:Marino Furlan

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

Prisotni so sprejeli predlagani

DNEVNI RED

1. Potrditev zapisnika 4. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
2. Obravnava predloga plana KS za leto 2011 in 2012
3. Tekoče investicije
4. Obravnava vlog
5. Obravnava predlogov in pobud
6. Razno

Ad – 1

Prisotni so po obravnavi potrdili zapisnik 4. seje Sveta KS in sprejeli poročilo o izvršenih sklepih.

Ad – 2

Prisotni so oblikovali predlog investicij na območju  KS Rožna Dolina za obdobje 2011 in 2012.
Do konca leta 2011 in v prvem četrt letju 2012, ko naj bi bil sprejet proračun MONG, se načrtuje naslednje gradnje:
• Otroško igrišče na Ajševici
• Obnova vodovoda v Stari Gori (sredstva MONG)
• Prestavitev in na novo ureditev ekološkega otoka v Rožni Dolini
• Sanacija ceste v Stari Gori
• Ureditev ekološkega otoka na zgornji Ajševici.

Ad – 3

Prisotni so potrdili odločitev o izgradnji otroškega igrišča na Ajševici. Po pregledu ponudb so prisotni sprejeli:
Sklep št. 17
Za izvajalca se izbere Matjaž Marvin,s.p., kot cenejšega ponudnika.

Prisotni so sprejeli tudi ponudbo CP Gorica za sanacijo ceste pri Juretiču, za izvedbo naročila se zadolži predsednika Sveta KS.


Ad – 4

Prisotni so se seznanili s ponudbo Arctur, s katero ponuja prenovo spletne strani.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 18
Svet KS sprejme ponudbo za prenovo spletne strani. Za naročilo se zadolži predsednika Sveta KS.

Svet KS je obravnaval vlogo št. 478-239/2011-4, s katero oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe prosi za mnenje glede prodaje zemljišča na parceli št. 218// in 218/6, obe k.o. Rožna Dolina.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 19
Svet se strinja z ugotovitvijo oddelka, da je trenutno nesmiselno prodajati omenjena zemljišča, dokler se ne določijo z ustreznimi urbanističnimi akti vsebine na omenjenem območju. Zato predlagamo, da se z odprodajo počaka do sprejetja ustreznih urbanističnih aktov.

Svet KS je obravnaval vlogo št. 478-31/2011-5, s katero oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe prosi za mnenje glede zamenjave zemljišča na parceli št. 915/22 k.o. Nova Gorica z zemljišči na parcelnih številkah 422/7, 421/26, 421/5, 421/8, 421/9 in 430/1 k.o. Rožna Dolina, vse na območju igralnega salona Fortuna v Rožni Dolini.
Prisotni so v razpravi opozorili,  iz predloga ni razviden namen, zaradi katerega želi predlagatelj pridobiti omenjena zemljišča.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 20
Svet KS se ne strinja s predlagano zamenjavo. Pred izdajo pozitivnega mnenja mora predlagatelj Svetu KS predstaviti razloge za predlagano zamenjavo zemljišč, predvsem v luči morebitne nadgradnje obstoječega objekta igralnega salona Fortuna.
 

Ad – 5

Svet KS je obravnaval pogodbo o odškodnini KS zaradi odlagališča odpadkov.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 21
Svet KS daje soglasje k pogodbi za odškodnino KS zaradi odlagališča odpadkov. Za podpis se pooblasti predsednika. Predsednika se pooblasti tudi za podpis pogodbe za odškodnino krajanom.

Predsednik je prisotnim predstavil potek razgovorov s predstavniki rolkarjev, glede možnosti za ureditev ustreznega poligona za rolkanje. Pobudo mladih za uresničitev tega projekta je Svet sicer že obravnaval, vendar se je kljub pozitivnemu stališču izkazalo, da predlagana lokacija pod nadvozom ni sprejemljiva, zato so prisotni podprli možnost, da se poligon uredi na območju športnega parka n Rožni Dolini, če je to sprejemljivo tudi za rolkarje.

Prisotni so obravnavali dopis MONG v zvezi z načrtovanjem obnove in širitve javne razsvetljave na območju KS, in sprejeli stališče, da se o problemu razpravlja na eni prihodnjih sej.

Člani Sveta KS so obravnavali informacijo predsednika glede pritožb nekaterih krajanov Stare Gore, glede povečane obremenitve okolja s hrupom zaradi izvajanja žive glasbe v gostinskem lokalu.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 22
Svet KS ne nasprotuje uporabi žive glasbe in povečanega obremenjevanja okolja s hrupom, v kolikor je le ta v okviru ustreznega dovoljenja, ki ga ima upravljalec gostinskega lokala.

Ad – 6


Borut Hvalič je predlagal, da se za organizacijo nogometne tekme 2stari – mladi« na Ajševici nameni finančna sredstva organizatorjem pri izvedbi dogodka.
Po razpravi so prisotni sprejeli:
Sklep št. 23
Svet KS odobri 450 EUR finančne pomoči organizatorjem tekme »stari – mladi«, sredstva se nakažejo ŠD Rožna Dolina.

Predsednik je predstavil pobudo, da bi za krajane KS nabavili dve prenosni vstopnici za obisk športnih objektov in naprav v centru »Magma X«.
V razpravi so nekateri prisotni izrazili pomisleke o smiselnosti omenjene pobude, zato so se strinjali s predlogom, da se upravljalcu centra »Magma X« predlaga poizkusno nabavo ene prenosne karte, v primeru, da bo izkazan interes krajanov po obisku centra pa bo Svet odločal o nabavi več kart.

Druge razprave pod  to točko ni bilo.
        

Predsednik Sveta KS
Valter Vodopivec