s 7. seje Sveta KS - 3.11.2011

08.04.2012

     

Zapisnik

7. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 3.11.2011 v prostorih KS v Stari Gori.

Prisotni: Valter Vodopivec, Dragica Juretič, Laura Wanek-Curk,

Bruno Komel, Vera Košuta,

Opravičeno odsotni: Borut Hvalič, Marino Furlan

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

Prisotni so sprejeli predlagani

DNEVNI RED

 

  1. Potrditev zapisnika 6. seje in sprejem poročila o izvršenih sklepih
  2. Obravnava osnutka finančnega načrta KS za leto 2012.
  3. Obravnava predlogov in pobud
  4. Razno

 

 

Ad – 1

Prisotni so po obravnavi potrdili zapisnik 6. seje Sveta KS in sprejeli poročilo o izvršenih sklepih.
 

Ad – 2

 

Predsednik je prisotnim predstavil izhodišča za pripravo finančnega načrta KS, ki so jih sprejeli na MONG. Člani Sveta KS so oblikovali predlog investicij, ki bi jih bilo potrebno izvesti v prihodnjem letu na območju KS.

 

Ad – 3

Prisotni so obravnavali predlog, da se vsem gospodinjstvom ob zaključku leta podari simbolično darilo.

Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 29

Za vsa gospodinjstva na območju KS se nabavi simbolično darilo, ki ga skupaj z voščilom posreduje prejemnikom DU Rožna Dolina.

 

Svet KS se je seznanil z vsemi zahvalami društev in organizacij, ki delujejo na območju KS in v katerih izražajo zahvale za dobro sodelovanje in pomoč pri njihovem delu.

  

Ad – 4

Komel je opozoril, da ne gori javna razsvetljava na cesti Partizanske tehnike. Za ureditev zadeve se zadolži predsednika.

Druge razprave pod to točko ni bilo.

Predsednik Sveta KS

Valter Vodopivec