z 10. seje Sveta KS - 30.5.2012

04.07.2012

ZAPISNIK

10. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 30.5.2012 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Bruno Komel, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Borut Hvalič

Opravičeno odsotni: Marino Furlan

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 9. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Uskladitev finančnega načrta KS s proračunom MONG za leto 2012

3.   Obravnava vlog in prošenj

4.   Predlogi in pobude

5.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 9. seje Sveta KS.

 

Ad – 2

 

Predsednik je prisotnim predstavil izvleček proračuna MONG za KS za tekoče leto. Prisotni so opozorili na nekatera odstopanja finančnega načrta KS od proračuna MONG.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 42

Svet KS sprejme usklajeni finančni načrt KS s proračunom MONG. Odstopanja finančnega načrta KS se bodo usklajevala ob sprejemanju rebalansa proračuna MONG.

 

Ad – 3

 

Prisotni so soglasno potrdili sprejete sklepe na podlagi usklajevanj med člani Sveta med obema sejama, kot sledi:

 

Svet KS je obravnaval vlogo, s katero oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe prosi za mnenje glede prodaje zemljišč 218/6 in 196/3, obe k.o. Rožna Dolina.

Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 38

Svet KS Rožna Dolina podaja pozitivno mnenje za prodajo zemljišč parc. št. 218/6, v izmeri 330,00 m2 in parc. št. 196/3 v izmeri 494,00 m2, obe k.o. Rožna Dolina

 

Člani Sveta KS so obravnavali pobudo o sofinanciranju rekreacije krajanom v centru Magma X in sprejeli soglasno

Sklep št. 39

Sofinancira se nakup 100 bonov za uporabo bowling stez v centru Magma X. Za podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju se pooblasti predsednika.

 

 

Člani Sveta so obravnavali ponudbo za opravljanje košnje na judovskem pokopališču. Soglasno so potrdili predlog pogodbe z Mestnimi storitvami, d.o.o. o košnji za leto 2012. sprejeli so

Sklep št. 40

Svet KS pooblašča predsednika da sklene pogodbo o košnji judovskega pokopališča z Mestnimi storitvami, d.o.o..

 

Člani Sveta so na predlog predsednika soglasno potrdili predlog o pogostitvi udeležencev ob zaključku čistilne akcije »očistimo Slovenijo 2012«.

Sklep št. 41

Svet KS nameni za pogostitev ob zaključku akcije »očistimo Slovenijo 2012« 600 €.

 

.

Predsednik je prisotne seznanil s potrebo po obnovitvi domene za spletno stran KS

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 43

Pri Arctur -ju se podaljša pogodba o vzdrževanju domene za spletno stran KS.

 

Prisotni so podprli predlog predsednika, da se tudi v letošnjem letu pri ugodnejšem ponudniku najame WC kabino za potrebe obiskovalcev na igrišču v Rožni Dolini.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 44

Pri ADCO&DIXI se najame WC kabino za obdobje od 1.6 do 31.8.2012 ter dodatno kabino za dan krajevnega praznika.

 

V skladu s 34. sklepom prejšnje seje je predsednik predstavil še eno ponudbo za izvedbo sanacije igrišča v Stari Gori. Prisotni so po primerjavi obeh ponudbo potrdili ugodnejšo ponudbo, ki jo je dal Matjaž Marvin s.p.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 45

Sprejme se ponudba Matjaž Marvin s.p., kot ugodnejša, za izvedbo sanacije igrišča v SG. Za izvedbo naročila se pooblasti predsednika.

 

Ad - 4

 

Svet KS je obravnaval predlog predsednika, da se naroči vzdrževalna dela na notranjosti doma KS v Stari Gori. Prisotni so se s predlogom strinjali ter zadolžili predsednika, da pridobi ustrezno ponudbo.

Predsednik je prisotne seznanil izvajanjem košnje obcestnih bankin na območju KS. Prisotni so ugotavljali, da še vedno nimajo ustrezne informacije na katerih lokalnih cestah se bo košnja izvajala v okviru koncesije in na katerih bi morali košnjo financirati sami.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 46

Svet KS pooblasti predsednika da naroči izvajalcu koncesije košnje obcestnih bankin tudi za dele cest na območju KS, ki jih sicer koncesija ne zajema. Stroške te košnje bo krila KS.

 

 

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                                                 

 

                                                                                                          Predsednik Sveta KS

                                                   Valter vodopivec