z 12. seje Sveta KS - 8.11.2012

17.12.2012

ZAPISNIK

 

12. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 8.11.2012 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Bruno Komel, Vera Košuta,  Dragica Juretič, Marino Furlan, Borut Hvalič

 Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 Prisotni so sprejeli predlagani

 DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 11. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija s sestanka zainteresiranih krajanov glede projekta CERO

3.   Obravnava predloga Odloka MONG za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika judovskega pokopališča

4.   Obravnava vlog in prošenj

5.   Predlogi in pobude

6.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 11. seje Sveta KS in poročilo o izvršenih sklepih 11 seje.

 

Ad – 2

 

Predsednik je prisotnim predstavil zaključke sestanka z zainteresiranimi karajani glede projekta CERO.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 49

Svet KS Rožna Dolina imenuje v odbor za spremljanje izgradnje CERO Nova Gorica 

                    g. Saksida Žarko, Stara Gora št. 7, 5000 Nova Gorica

                    ga. Kokot Januša, Stara Gora št. 7, 5000 Nova Gorica

                    g. Žižmond Martin, Stara Gora, št. 5, 5000 Nova Gorica

                    g. Čubej Robert, Ajševica št. 22, 5000 Nova Gorica

                    ga. Žontar Sonja, ulica partizanske tehnike št. 4, 5000 Nova Gorica

                    ga. Marvin Tina, Stara Gora št. 4a, 5000 Nova Gorica

                    g. Devetak Mitja, Ajševica št. 81, 5000 Nova Gorica

                    g. Zimic Igor, Ajševica št. 80, 5000 Nova Gorica

                    g. Rijavec Matjaž, Ajševica št. 46, 5000 Nova Gorica

                   g. Sanabor Sašo, Ajševica št. 20, 5000 Nova Gorica

Imenovani se o načinu dela in sodelovanju s predstavniki MONG dogovorijo med seboj.  Sklep se posreduje vodji projekta g. Mitji Trtniku in imenovanim.

Sklep št. 50

Svet KS zahteva od MONG, da se mu podeli status stranke v postopku pri izdaji gradbenega dovoljenja kakor tudi pri sami izgradnji  CERO. Svet KS zahteva status stranke v postopku tudi za čas poskusnega obratovanja in pri izdaji obratovalnega dovoljenja.

 

Ad – 3

 

Prisotni so obravnavali gradivo za drugo branje odloka o zaščiti kulturne dediščine »judovsko pokopališče«, ter v razpravi zavzeli stališče, da omenjeni odlok ni potreben, saj je spomenik že zaščiten z odlokom. Iz priloženega grdaiva se da razbrati, da je namen ponovne zaščite zgolj poseganje v vsebine objekta – doma KS ter s tem omejevanje razpolaganja z nepremičnino, ki je v lasti KS.

Po razpravi so prisotni potrdili že sprejeti sklep:

Sklep št. 48

Predlogu, da se kot nepremični kulturni spomenik razglasijo objekti v Rožni Dolini nasprotujemo, ker menimo, da to ni potrebno, saj so objekti kot kulturni spomeniki lokalnega pomena že razglašeni od leta 1985.

  

Ad - 4

 

Svet KS Rožna Dolina je obravnaval vlogo HGP d.o.o., Rožna Dolina, Vipavska cesta 3, z dne 29.10.2012 s katero prosijo za soglasje za ukinitev javnega dobra in kasnejšo odprodajo dela zemljišča na parceli št. 9/7 in 9/4 obe k.o. Rožna Dolina. Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 51

Svet KS soglaša z ukinitvijo javnega dobra na parcelah št. 9/7 in 9/4 ob k.o. Rožna Dolina.

Soglašamo tudi, da se del omenjenih parcel odproda prosilcu oziroma zamenja, ter po zaključenem postopku na preostalem delu parcel ponovno vzpostavi javno dobro.

 

Prisotni so obravnavali vlogo mladih z Ajševice s katero prosijo za pomoč pri izvedbi druženja krajanov z organizacijo nogometne tekme »stari – mladi«.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 52

Za organizacijo in izvedbo tradicionalne tekme »stari – mladi« na       Ajševici se športnemu društvu Stara Gora nameni 450 €.

Dodatno se društvu nakaže še 150€ za kritje več stroškov ob izvedbi sanacije igrišča v Stari Gori.

 

Svet KS je obravnaval vlogo Čufer Miroslava , Ljuba Šercerja 9A, s katero prosi za soglasje za odkup dela parcele na št. 118/1 k.o. Rožna Dolina.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 53

Svet KS se strinja s predlagano prodajo dela zemljišča na parcelni št. 118/1, k.o. Rožna Dolina, kot predlaga predlagatelj.

                     

 

Ad - 5

 

Predsednik je prisotne seznanil s predlogom ŠD Stara Gora za organizacijo krajevnega praznika v prihodnjem letu. Navzoči so se seznanili z vsebino pobude, z načrtovanim programom in aktivnostmi, ter v razpravi podprli dobro idejo.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 54

 Svet KS sprejema pobudo ŠD Stara Gora, da v prihodnjem letu  organizira praznik KS.

 

Predsednik je prisotne seznanil z opozorili nekaterih krajanov Rožne Doline, ki opozarjajo na zanemarjen videz igrišča v Rožni Dolini. Navzoči so se strinjali, da so opozorila upravičena, zato so po razpravi zadolžili Boruta H. da se pogovori z predsednikom ŠD Rožna Dolina glede vzdrževanja igrišča. V primeru, da ŠD ni zainteresirano za vzdrževanje igrišča, bo to nalogo prevzel Svet KS.

 

Marino Furlan, je prisotnim predstavil predlog nekaterih družbenikov družbe »Golf Gorica, d.o.o., da se zaradi neaktivnosti družbe na skupščini sprejme sklep o likvidaciji družbe.

Ker je tudi KS Rožna Dolina ena od ustanoviteljic omenjene družbe, je svet KS dolžan o pobudi razpravljati in sprejeti ustrezen sklep.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 55

Svet KS pooblašča Marina Furlana, da na skupščini družbe »Golf  Gorica, d.o.o.« glasuje za ukinitev družbe.

 

Predsednik je prisotnim predstavil pismo skupine krajanov Rožne Doline, s katero seznanjajo Svet z njihovimi željami po »reorganizaciji« KS. Prisotni so soglasno podprli predlog, da se omenjeno skupino krajanov povabi na sejo Sveta KS, ki naj bi bila 4.12.2012. Predsednika se zadolži da posreduje vabila njihovemu predstavniku.

 

Svet je obravnaval pobudo, da se ob novem letu tradicionalno obdari vsa gospodinjstva s simboličnim darilom in po razpravi

sprejel:

Sklep št. 56

Svet KS nameni 3 € na gospodinjstvo v KS v obliki darila gospodinjstvom v KS. Za izvedbo sklepa se zadolži Vero Košuta in Lauro Wanek.

                     

Ad - 6

 

Laura W. je opozorila na poškodovane klopi na avtobusni postaji v Rožni Dolini, kjer so na eni izmed njih tudi razbite šipe. Predsednika se zadolži, da uredi popravilo.

 

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                                   Valter Vodopivec