14. seja Sveta KS

24.02.2013

v četrtek, 28. 2 .2013 bo ob 20:00 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 14. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji
DNEVNI RED 

1.   Potrditev zapisnika 13. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija s sestanka zainteresiranih krajanov glede projekta CERO

3.   obravnava Zaključnega računa in poslovnega poročila za leto 2012

4.   Obravnava predloga Odloka o KS

5.   Obravnava vlog in prošenj

6.   Predlogi in pobude

7.   Razno

 

      Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.