s 13. seje Sveta KS - 13.12.2012

06.03.2013

ZAPISNIK

 

13. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 13.12.2012 v prostorih KS v Stari Gori.

 Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Bruno Komel, Vera Košuta,

    Dragica Juretič

 Odsotni: Marino Furlan, Borut Hvalič

 Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 Prisotni so sprejeli predlagani

 DNEVNI RED

1.   Potrditev zapisnika 12. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Obravnava vlog in prošenj

3.   Predlogi in pobude

4.   Razno

 

Ad – 1

 Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 12. seje Sveta KS in poročilo o izvršenih sklepih 12 seje. 

Ad – 2

 Svet KS Rožna Dolina je obravnaval vlogo Uršič Gvida in Uršič Marije Pije, Vipavska cesta 76, Rožna Dolina z dne 14.11.2012 s katero prosita za soglasje za ukinitev javnega dobra in kasnejšo odprodajo dela zemljišča na parceli št. 809/11 k.o. Rožna Dolina.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 57

            Svet KS soglaša z ukinitvijo javnega dobra na parceli št. 809/11 k.o.  Rožna Dolina.

            Soglašamo tudi, da se omenjena parcela odproda prosilcu.

Prisotni so obravnavali vlogo DU Rožna Dolina, s katero prosijo za finančno pomoč pri organizaciji kulturnega dogodka za krajane KS Rožna Dolina, ko so pripravili organiziran obisk jubilejnega koncerta PPZ Pinko Tomažič.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 58

            Svet KS nameni DU Rožna Dolina 1.000 € kot pomoč pri organizaciji kulturnega       

            dogodka za krajane KS.         

 

Predsednik je predstavil odgovor – ponudbo sedanjih najemnikov  doma KS v Rožni Dolini. V temeljiti razpravi so prisotni bili enotnega mnenja, da ponujena cena za najem zgornjega nadstropja ni sprejemljiva. Člani Sveta so bili enotnega mnenja, da se zaradi izboljšanja osvetlitve zgornjega nadstropja vgradi štiri strešna okna v streho objekta.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 59

            Ponudbe najemnika PETMAR d.o.o. se ne sprejme, istočasno se ga  pozove, da v roku tri dni   izprazni zgornje nadstropje.

            Predsednika se zadolži, da pridobi ponudbe za vgraditev štirih          strešnih oken na strehi objekta na Vipavski 16 b – dom KS.

             

Ad – 3

 Prisotni so se seznanili z okrožnico št. 1, ki jo je izdal Urad direktorja občinske uprave in s katero določajo pogoje za plačilo nagrad predsednikom KS. ČLANI Sveta so soglasno ocenili, da se glede na obseg aktivnosti in dela predsedniku izplača nagrada v skladu z navodili v omenjeni okrožnici.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 60

            Predsedniku se na podlagi 3. odstavka 10. člena Odloka o     organizaciji in delovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova  Gorica (Ur. Glasilo 5/96 in 10/97) izplača nagrada za delo v letu  2012 v višini trikratnega zneska povprečne neto plače v gospodarstvu  RS za zadnje tromesečje.

 Člani Sveta so se seznanili z neuradnimi informacijami glede delovanja odbora za spremljanje izgradnje CERO, ki je bil imenovan na prejšnji seji Sveta.

V razpravi je bilo izpostavljeno, da se po KS širijo nepreverjene informacije, tako o sedanjem odlagališču kakor tudi o samem projektu CERO.

Glede na to, da se med ljudmi širijo napačne informacije o odškodninah ter o samem delu Sveta KS so bili prisotni mnenja, da je smiselno pozvati vse, ki so zainteresirani, da se osebno ali preko pošte ter spletne strani s svojimi vprašanji obrnejo na Svet KS , ki jim z veseljem odgovoril na vsa zastavljena vprašanja ter podal vse potrebne informacije.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 61

1.     Svet KS vabi vse zainteresirane krajane KS Rožna Dolina, da se s svojimi vprašanji glede samega dela Sveta kot tudi vprašanji povezanimi z       izgradnjo CERO, ter v zvezi z odškodninami zaradi vplivov odlagališča odpadkov neposredno obrnejo na predstavnike Sveta KS (GSM 041 649 827, ks.roznadolina@siol.net , ali po redni pošti), ki jim bodo z veseljem odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.

2.     Odgovorne na MONG se pozove, da Svetu KS posredujejo ustrezne informacije o poteku projekta CERO Nova Gorica, saj smo jim s predhodnimi sklepi izrazili zahtevo, da želi Svet KS biti stranka v procesih načrtovanja kakor tudi same izgradnje centra. 

 

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                                   Valter vodopivec