s 14. seje Sveta KS - 28.2.2013

10.03.2013

ZAPISNIK

 14. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 13.12.2012 v prostorih KS v Stari Gori.

 Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Bruno Komel, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Marino Furlan, Borut Hvalič

 Pri drugi točki so prisostvovali: Žarko Saksida, Kokot Januša, Žontar Sonja, Tina Marvin in Renalda Jakopič

 Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 Prisotni so sprejeli predlagani

 DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 13. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija s sestanka zainteresiranih krajanov glede projekta CERO

3.   obravnava Zaključnega računa in poslovnega poročila za leto 2012

4.   Obravnava predloga Odloka o KS

5.   Obravnava vlog in prošenj

6.   Predlogi in pobude

7.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 13. seje Sveta KS in poročilo o izvršenih sklepih 13 seje.

 

Ad – 2

 

Seji so prisostvovali nekateri predstavniki odbora za spremljanje izgradnje CERO Nova Gorica, ki jih je imenoval Svet KS na 12 seji. Uvodoma so pripomnili, da njihovo delo podpira vse več krajanov, kar potrjuje več kot 120 zbranih podpisov pod zahtevo za zaprtje smetišča. V nadaljevanju so predstavili razloge zaradi katerih nasprotujejo nadaljnjemu obratovanju odlagališča tako sedanjemu, kot tudi načrtovanemu. Ponovno so pregledali stanje na odlagališču in ugotovili, da se še vedno azbestni odpadki ne prekrivajo, še več, ležijo v razsutem stanju na površju, kar je v nasprotju s predpisi in tudi z zagotovili odgovornih. Predstavniki skupine so tudi izrazili nezadovoljstvo s potekom sodelovanja z nosilci projekta.

Dvomi v strokovnost kakor tudi v korektnost sodelujočih pri upravljanju ter načrtovanju odlagališča jih kar kličejo po odločni zavrnitvi izgradnje novega Cero, kakor tudi po čim prejšnjem zaprtju obstoječega odlagališča.

Od Sveta KS pričakujejo, da jih pri njihovih aktivnostih brez pogojno podpre.

Prisotni Člani Sveta KS so v razpravi izrazili podporo delu odbora. Glede na dosedanje aktivnosti pri nastajanju Cero, pa ocenjujejo, da sklepi, ki so bili sprejeti na 12. seji zagotavljajo možnost konkretnega sodelovanja pri izvedbi projekta CERO. Svet je mnenja, da je potrebno zagotoviti brezpogojno absolutno varnost pri izgradnji in obratovanju CERO, brez najmanjše možnosti, da bi bilo ogroženo zdravje okoliških prebivalcev. Ocenjuje, da veljavna zakonodaja temu sledi, kljub temu bo aktivno spremljal kot zainteresirana stranka realizacijo projekta, kakor njegov obratovanje.

Po razpravi je Svet KS na predlog odbora sprejel:

Sklep št. 62

Od lastnika trenutnega odlagališča se zahteva, da naroči analizo vsebnosti azbesta na območju odlagališča in njeni okolici, ter ugotovitve posreduje Odboru in Svetu KS.

                       

Ad – 3

 

Prisotni so obravnavali Zaključni račun in Poslovno poročilo KS za leto 2012. Obravnavali so tudi elaborat o inventuri za leto 2012.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 63

Svet KS Rožna Dolina sprejme informacijo o inventurnem elaboratu za leto 2012 in soglaša z ugotovitvami in predlogi ter k njemu daje soglasje.

 

Ad – 4

 

 

Svet KS je obravnaval predlog Odloka o Krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica. Seznanil se je s pripombami, ki so jih skupno oblikovali predstavniki KS Solkan, KS Nova Gorica in KS Rožna Dolina.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 64

Svet KS podpira oblikovane pripombe na predlog Odloka, ki so jih podali predstavniki treh KS.

                                                                                     

                                                                                         Ad – 5

 

Prisotni so obravnavali prošnjo Šumandl, s katero prosijo za pomoč njihovemu sinu Patriku pri udeležbi na evropskem prvenstvu v karateju v Turčiji.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 65

Svet KS nameni 300€ Športnemu društvu Karate Nova Gorica, kot finančno pomoč Patriku Šumandlu za udeležbo na evropskem prvenstvu v Turčiji.

 

Svet KS je obravnaval vlogo ŠD Rožna Dolina za finančno pomoč pri izvedbi aktivnosti v prvem kvartalu tega leta.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 66

Svet KS nameni ŠD Rožna Dolina 874 € kot pomoč pri izvedbi aktivnosti v prvem tromesečju tega leta.

 

Svet KS je obravnaval predlog da se sklene podjemna pogodba za čiščenje prostorov KS v Stari Gori.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 67

Svet KS pooblašča predsednika, da sklene podjemno pogodbo za čiščenje prostorov KS za znesek 500€ neto za celo leto.

 

Svet KS je obravnaval vlogo DU Rožna Dolina   , s katero prosi za finančno pomoč pri izvedbi letnega programa aktivnosti. Program zajema aktivnosti preko celega leta in vsebuje podprograme sekcij.

 Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 68

Svet KS nameni DU Rožna Dolina 16.000 € kot pomoč pri izvedbi programa. Sredstva se nakaže v več obrokih.   

Ad – 6

 

Predsednik je predstavil ponudbo Delavske hranilnice za vezavo sredstev KS. Glede na to, da so pogoji ugodnejši kot pri sedanji banki, so člani Sveta podprli predlog, da se prosta sredstva veže pri DH.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 69

Svet KS pooblašča predsednika, da prosta finančna sredstva veže pri Delavski hranilnici, d.d..  

 

Svet je obravnaval predlog, da se tudi letos podpre tradicionalni turnir Rožna Dolina open.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 70

Svet KS nameni ŠD Stara Gora 500€ kot pomoč pri organizaciji turnirja Rožna Dolina OPEN.

  

Ad – 7

 

Prisotni so obravnavali predlog, da se pridobi več ponudb za košnjo židovskega pokopališča. Predsednika se zadolži, da pridobi tri ponudbe, ki jih bo Svet obravnaval na prihodnji seji.

 

Prisotni so obravnavali predlog za organizacijo izleta za krajane. Za organizacijo in izvedbo izleta se pooblasti Vero Košuta.

 

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                                   Valter vodopivec