s 15. seje Sveta KS - 24.4.2013

15.07.2013

ZAPISNIK

 

15. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 24.04.2013 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Borut Hvalič

Odsotni: Bruno Komel, Marino Furlan

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

 

1.   Potrditev zapisnika 14. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija s sestanka zainteresiranih krajanov glede projekta CERO

3.   obravnava ponudb za košnjo židovskega pokopališča za leto 2013

4.   Informacija o Odloku o KS sprejetem v prvem branju na MS

5.   Obravnava vlog in prošenj

6.   Predlogi in pobude

7.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 14. seje Sveta KS in poročilo o izvršenih sklepih 14 seje.

 

Ad – 2

 

Predsednik je podal informacijo s sestanka zainteresiranih krajanov glede projekta CERO.

Prisotni so se seznanili s prošnjo Odbora za izgradnjo RCERO Nova Gorica, s katero prosijo Svet KS za odobritev potrebnih finančnih sredstev za plačilo svetovalnih in drugih storitev, ki jih naročajo pri Društvu AAG.

 

Po razpravi je Svet KS na predlog odbora sprejel:

Sklep št. 71

Svet KS nima planiranih sredstev za tovrstno dejavnost, predlaga pa, da se za omenjene usluge odbor obrne na Zvezo ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, ki nudi potrebno strokovno pomoč vključno z zastopanjem v postopkih brezplačno.

             

           

Ad – 3

 

Prisotni so obravnavali ponudbe, za košnjo židovskega pokopališča.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 72

Svet KS Rožna Dolina sprejme ponudbo Mestnih storitev Nova Gorica za košnjo židovskega pokopališča. Predsednika se pooblasti za podpis pogodbe.

 

 

Ad – 4

 

 

Svet KS se je ponovno seznanil s predlogom Odloka o Krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica vključno s pripombami, ki so bile usklajene na skupnem posvetu s KS.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 73

Svet KS podpira oblikovane pripombe na predlog Odloka, ki so jih podali predstavniki treh KS.

Ad – 5

 

Prisotni so obravnavali prošnjo ŠD Rožna Dolina in ŠD Stara Gora s katerima prosita za finančno pomoč pri realizaciji letošnjih programov..

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 74

Svet KS nameni 2.500 € Športnemu društvu Rožna Dolina in 2.500 € Športnemu društvu Stara Gora, kot finančno pomoč pri realizaciji programov delovanja obeh društev in Športnemu društvu Stara Gora 1.000 € za turnir "Stari - mladi". 

           

Ad – 6

 

 

Svet KS je obravnaval vlogo Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo MONG, s katero prosijo Svet KS za mnenje glede dodelitve statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 775/16, k.o. Rožna Dolina.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 75

Svet KS daje pozitivno mnenje k vzpostavitvi javnega dobra na parceli št. 775/16 skladno z določbami Zakona o graditvi objektov.

 

 

Ad – 7

 

Pod to točko ni bilo razprave.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                                      Valter vodopivec