s 16. seje Sveta KS - 08.07.2013

17.07.2013

ZAPISNIK

 

16. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 08.07.2013 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Bruno Komel

Odsotni: Borut Hvalič, Marino Furlan

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 15. seje

2.   ocena »praznika frtalje«

3.   Informacija s sestanka iniciativnega odbora

4.   seznanitev s poročilom o realizaciji finančnega načrta v obdobju 1-6 2013.

5.   Predlogi in pobude

6.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 15. seje Sveta KS.

 

Ad – 2

 

Prisotni so podali svoje ocene v zvezi z organizacijo in potekom krajevnega praznika v Rožni Dolini. Skupna ocena je, da je dogodek popolnoma uspel ter zadostil pričakovanjem Sveta KS.

Prisotni so se seznanili tudi z obračunom stroškov, ki so nastali in po razpravi sprejeli naslednji

Sklep št. 76

Organizatorju krajevnega praznika, ŠD Stara Gora se nakaže 5.156,00 eur iz postavke 36102 Prireditve in praznovanja.

 

Organizatorju se nakaže tudi vsa sponzorska in donatorska sredstva, ki jih bo prejela KS za namen organizacije krajevnega praznika.

           

Ad – 3

 

Predsednik je podal informacijo s sestanka iniciativnega odbora iz Rožne Doline, ki je bil 23.5.2013. sestanku sta s strani Sveta KS prisostvovala predsednik in član Sveta KS g. Marino Furlan.

Navzoči so se podrobno seznanili s potekom sestanka ter z navedbami posameznih razpravljavcev. Nekatere predloge bo Svet KS zagotovo upošteval pri svojem delu. Glede predloga iniciativnega odbora za povečanje volilnih enot v KS in s tem števila članov Sveta pa je Svet zavzel negativno stališče.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 77

Svet KS ocenjuje, da so krajani posameznih zaselkov ustrezno zastopani v sestavi Sveta KS. Večanje števila članov Sveta KS ne bi prispevalo k bolj učinkovitemu delu Sveta, kvečjemu nasprotno. Svet KS zato zavrača pobudo za spremembo volilnih enot v KS Rožna Dolina.

  

Ad – 4

 

Svet KS se je seznanil s polletnim poročilom o realizaciji finančnega načrta KS za leto 2013.

Sklep št. 78

Svet KS se je seznanil s polletnim poročilom o realizaciji finančnega načrta za obdobje I – VI 2013. Poročilo se objavi na spletni strani KS.

 

Ad – 5

  

Svet KS se je seznanil s pobudo Hvalič Boruta, da se ob nameravani izgradnji pločnika pri Šterku predvidi tudi zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevi.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 79

Svet KS zadolži predsednika, da se z družbo Vodovodi in kanalizacija dogori za sočasno obnovo vodovoda na omenjenem odseku.

 

Prisotni so obravnavali predlog, da se na delu ceste v Stari Gori namesti varovalna ograja.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 80

Svet KS zadolži predsednika, da pridobi ponudbo za postavitev zaščitne ograje v Stari Gori.

 

Prisotni so obravnavali potrebo po ureditvi ekoloških otokov na območju KS. Po razpravi je bil oblikovan predlog seznama za ureditev devetih ekoloških otokov na območju celotne KS. Predlog je sestavni del originala zapisnika.

Sklep št. 81

Člani Sveta KS naj v svojih okoljih preverijo sprejemljivost predlaganih lokacij.

           

Ad – 6

 

Pod to točko ni bilo razprave.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                              Valter vodopivec