s 3. izredne seje Sveta KS - 12.08.2013

13.08.2013

ZAPISNIK

 

3. izredne seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 12.8.2013 v prostorih KS v Stari Gori.

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Marino Furlan,

Odsotni: Bruno Komel, Borut Hvalič

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

Prisotni so sprejeli predlagani

DNEVNI RED

 

1.   Potrditev sklepov sprejetih na sestanku zainteresiranih krajanov v zvezi z odlagališčem odpadkov

Ad – 1

 

Zainteresirani krajani so na sestanku obravnavali predlog sklepov, ki naj bi pripomogli k reševanju težav v povezavi delovanja odlagališča odpadkov. Na sestanku sta sodelovala tudi Andrej Miška, kot direktor Komunale, d.d. in Darijo Rolih, kot odgovoren za obratovanje odlagališča.

Po končanem sestanku s krajani, se je Svet sestal na 3. izredni seji.

 

Prisotni so potrdili sprejete zaključke, ki jih je oblikoval zbor zainteresiranih krajanov v zvezi s problematiko obratovanja odlagališča odpadkov.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 85

Svet KS se strinja, da se prekrivanje začasno skladiščenih mešanih odpadkov izvede najkasneje do 26. avgusta 2013 .

 

Svet KS se strinja, da se pretovarjanje in takojšnji odvoz mešanih komunalnih odpadkov izvaja na območju odlagališča odpadkov in se s tem začne najkasneje 19. avgusta 2013.

 

Svet KS zahteva, da se zbrani mešani odpadki odvažajo na drugo odlagališče dnevno, ter da se na odlagališču ne skladišči teh odpadkov niti preko noči.

 

Ti trije sklepi v nobenem pomenu ne nadomeščajo katerega koli soglasja ali dovoljenja za ravnanje z odpadki na odlagališču.

 

Svet KS zahteva, da se najkasneje do konca leta 2013 začasno pokriti in skladiščeni mešani odpadki odstranijo z območja odlagališča odpadkov.

 

S temi sklepi sta bila seznanjena tudi predstavnika Komunale, d.d. in nanje nista imela pripomb, ter sta se z njimi strinjala.

 

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                                     Valter vodopivec