s 4. izredne seje Sveta KS - 30.09.2013

03.11.2013

ZAPISNIK

 

4. izredne seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 30.9.2013 v prostorih KS v Stari Gori.

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Bruno Komel, Borut Hvalič

Odsotni: Marino Furlan,

Pri prvi točki so sodelovali: Andrej Ivanc – RIKO,d.o.o.; Miran Lozej – SPIT d.o.o.; Rajko Vecchiet – PROJEKT, d.d.; Šaver Srečko

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

Prisotni so sprejeli predlagani

DNEVNI RED 

1.   Predstavitev projekta CERO s strani projektantov in vprašanja za projektante glede CERO - ta.

2.   predlog finančnega načrta KS za leto 2014.

3.   Predlogi in pobude

4.   Razno

Ad – 1

 

Prisotni predstavniki projektantov so uvodoma predstavili koncept ter osnovne smernice za projektiranje ter izgradnjo CERO.

Po uvodni predstavitvi so prisotni postavljali vprašanja, med njimi je predsednik predstavil vprašanja, ki so jih oblikovali zainteresirani krajani na sestanku s predsednikom KS.

Na nekatere dileme in vprašanja je bilo odgovorjeno že med samo razpravo.

Po zaključku razprave pa so prisotni oblikovali naslednja vprašanja, na katera bodo projektanti posredovali odgovore in stališča do sestanka na občini, ki je sklican za 3.10.2013. 

1.     Čistilna naprava za izcedne vode. Kapaciteta, in razmerje med očiščeno vodo in retentatom! Ali je možna kakšna rešitev, da se retentat ne vrača nazaj na deponijo.(npr.odvoz-sežig…): ukrepi, da je izcednih vod čim manj.

 

2.     Bio filtri-kakšen bo hrup in kakšna je orientacija smeri oddajanja zvoka (Obvezno proti Lijaku!).

 

3.     Pred pralniki zraka v bio filtrih (ali so nujno potrebni ali ne-kaj je boljše, ker je menda definirano opcijsko(zagovori tisto kar je nujno oz,.kar je boljše za okolje). Kam gred odpadek po pranju?.

 

4.     Združevanje bio filtrov, (samo obrazložitev).

 

5.     Ali je mogoče izvesti  plitvo temeljenje namesto pilotiranja na površini starega odlagalnega polja, (da ne bi posegali v obstoječe odložene odpadke, zaradi morebitnih emisij oz. drugega….)

 

6.     Način odlaganja in ukrepi s prekrivanjem s folijo, da se preprečijo dodatne meteorne vode in emisije v okolje(režimi dnevni tedenski…..pač postopek).

 

7.      Ali je varianta  da bi z izkopanim materialom tudi prekrili obstoječe odlagalno polje?

 

8.     Ali obstaja kakšna analiza vrednosti azbesta (to je vprašanje za KOMUNALO, d.d.).

 

9.     Ali obstaja še kakšen odpadek npr. blato iz čistilne naprave?

 

10.Kako bo rešeno čiščenje odpadne vode obstoječega odlagalnega polja?

 

11.Kje bo zasajeno 700 dreves ,ki so v ponudbenem predračunu?

 

12.Ali je možno znižati maksimalno višinsko koto odloženih materialov za cca. 2m, zaradi pogleda iz prvih hiš (torej bi morali najti kompenzacijo v koristnem prostoru s poglobitvijo oz….ustreznim).

Člani Sveta KS so sklenili, da se sestanka na občini zaradi velikega števila vabljenih udeleži samo predsednik.

 

Ad – 2

 

Predsednik je predstavil izhodišča MONG za pripravo finančnih načrtov po KS za prihodnje leto 2014. Glede na izhodišča, ki določajo, da se planira vse prihodke kakor tudi odhodke v višini zadnjega rebalansa , torej v enaki višini kot v letu 2013, so prisotni pooblastili predsednika, da posreduje službam na MONG enak finančni načrt kot v letu 2013.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 86

Svet KS sprejme osnutek finančnega načrta za leto 2014 v enaki višini kot 2013.

 

Svet KS ponovno predlaga službam MONG, da v proračun za leto 2014 vključi investicije na območju KS v skladu s predlogi iz preteklih let.

 

 

Ad – 3

 

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                    Valter vodopivec