z 18. seje Sveta KS - 30.10.2013

04.11.2013

ZAPISNIK

 18. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 30.10.2013 v prostorih KS v Stari Gori.

 Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Bruno Komel, Borut Hvalič

Odsotni: Marino Furlan

 Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 Prisotni so sprejeli predlagani

 DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 4. izredne seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija o projektu CERO

3.   Obravnava vloge za izdajo mnenja glede prodaje zemljišča v Rožni Dolini

4.   Obravnava predloga finančnega načrta KS za leto 2014

5.   obravnava pobude za spremembo števila članov Sveta KS.

6.   obravnava pismo najemnika prostorov KS na Vipavski 16b v Rožni Dolini

7.   Obravnava pobude Konjeniškega kluba Mandrija.

8.   Predlogi in pobude

9.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 4. izredne seje  Sveta KS. Sprejeli so tudi poročilo o izvršenih sklepih.

 

Ad – 2

 

 

Prisotni so se seznanili z informacijo o projektu CERO in potrdili predlog, da se Svet KS še naprej aktivno vključuje v aktivnosti pri reševanju odprtih vprašanj povezanih s samim projektiranjem kakor tudi obratovanjem CERO. Stališče Sveta KS glede načrtovanja in same izgradnje CERO ostajajo še naprej nespremenjena.

           

Ad – 3

 

Prisotni so obravnavali vlogo Oddelka za okolje in prostor MONG, s katero prosijo za mnenje glede prodaje zemljišča na parcelnih št. 172/1 in 172/4, obe k.o. Rožna Dolina.

Prisotni so izrazili pomisleke glede prodaje omenjenih zemljišč iz razloga, ker je v neposredni bližini ekološki otok, ki se morda nahaja na zemljišču, ki naj bi ga prodali.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 87

Svet KS soglaša s predlagano prodajo, pod pogojem, da ne gre za zemljišče, kjer se nahaja ekološki otok. V nasprotnem primeru predlaga, da se odproda le del zemljišč, ki ne posegajo v območje ekološkega otoka.

 

Ad – 4

 

Svet KS se je seznanil s predlogom finančnega načrta, ki je bil posredovan na MONG. Predlog je pripravljen na podlagi navodil in kriterijev služb MONG.

  

Ad – 5

 

Svet KS je obravnaval »Pobudo za spremembo števila članov Sveta KS in volilnih enot v KS Rožna Dolina«, ki sta jo v imenu »iniciativnega odbora za ustanovitev KS Rožna Dolina« poslala Slavko Šuligoj in Boža Lovrečič Špacapan.

Prisotni so se seznanili tudi s sodbo Ustavnega sodišča, na katero se sklicujeta pobudnika ter sklepom MS MONG iz leta 1996, s katerim je ta določil volilne enote in število članov Sveta KS. Seznanili so se tudi z izvlečkom Statuta MONG, ki govori o KS, spreminjanju članov Sveta ter o spreminjanju meja KS, ustanavljanju novih KS ter načinih odločanja občanov, ko gre za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini.

Prisotni so v razpravi temeljito analizirali morebitne razloge, ki bi narekovali tako pobudo, ter razloge, ki so ob oblikovanju volilnih enot ter števila članov KS bili upoštevani pri sprejetju takratne odločitve. 

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 88

Svet KS nasprotuje pobudi in spremembi tako volilnih enot kot števila članov Sveta KS. Sklep se posreduje tudi Županu in Statutarni komisiji MONG .

 

Ad – 6

 

Prisotni so obravnavali dopis družbe »Petmar, d.o.o.«, ki ima v najemu prostore v pritličju Doma KS v Rožni Dolini.

Prisotni so v razpravi zavrnili vse navedbe najemnika, s poudarkom, da je najemnik, kljub dejstvu, da za to ni imel pravne osnove uporabljal zgornje prostore in to brez najemnine. Svet KS poleg tega ugotavlja, da je najemniku ponudil v najem tudi zgornjo etažo. Kljub večkratnim poskusom za ureditev najemnega razmerja za zgornje prostore in ker najemnik ni bil pripravljen sprejeti postavljene najemnine, se je Svet KS odločil da zgornjo etažo nameni drugim dejavnostim.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 89

Svet KS zavrača vse navedbe s strani najemnika in vztraja pri svojih prejšnjih odločitvah glede oddaje zgornjega nadstropja Doma KS v Rožni Dolini.

 

Ad – 7

 

Predsednik je predstavil predlog za tesnejše sodelovanje s prošnjo za pomoč pri delovanju, ki jo je na KS naslovil Konjeniški klub Mandrija.

V razpravi so prisotni podprli pobudo o tesnejšem sodelovanju s KK Mandrija.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 90

Svet KS nameni donacijo Konjeniškemu klubu Mandrija v znesku 500€ kot pomoč pri izvedbi programa delovanja. 

Ad – 8

 

Predsednik je predstavil ponudbo za zamenjavo dveh dotrajanih strešnih oken na Domu KS v Rožni Dolini.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 91

Predsednika se zadolži da naroči zamenjavo dveh strešnih oken po ponudbi Kleparstvo Nemec.

 

Predsednik je predstavil ponudbo za najem izpraznjenih prostorov bivšega frizerskega salona pri trgovini na Ajševici. Lastnik prostorov je Mecator, prostore bi namenili za potrebe krajanov in mladih na Ajševici.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 92

Svet KS pooblašča predsednika da odda Mercatorju ponudbo za najem praznih prostorov v objektu trgovine na Ajševici.

 

Predsednik je predstavil prisotnim Aneks št. 2 k Pogodbi o vezavi prostih denarnih sredstev KS.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 93

Svet KS pooblašča predsednika da sklene Aneks št. 2 k Pogodbi o vezavi depozita št. 4-12-25144.

 

Prisotni so se seznanili s pobudo ŠD Stara Gora, da tudi v letu 2014 organizira in izvede krajevni praznik »Frtalje« v Rožni Dolini. V razpravi so soglasno strinjali, da se tudi v letu 2014 poveri organizacija in izvedba praznika »Frtalje« ŠD Stara Gora.

 

Svet je obravnaval pobudo, da se ob novem letu tradicionalno obdari vsa gospodinjstva s simboličnim darilom in po razpravi sprejel:

Sklep št. 94

          Svet KS nameni do 3 € na gospodinjstvo v KS v obliki darila gospodinjstvom v KS.

          Za izvedbo sklepa se zadolži predsednik in Košuta Vera.

 

Predsednik je prisotnim predstavil »poziv« g. Črtomirja Špacapana , ki ga je objavil v Primorskih novicah v rubriki pisma bralcev in se nanaša na očitke, da je Svet KS pred leti organiziral demonstracije proti gradnji bencinske črpalke. Ker sedaj, ko se gradi drug bencinski servis, Svet KS ni organiziral demonstracij ga poziva naj kolektivno odstopi.

V razpravi so prisotni poudarili, da Svet KS ni nikoli organiziral demonstracij proti gradnji bencinskega servisa, se je pa aktivno vključil v pogajanja na strani krajanov, ko so se dogovarjali s Petrolom glede pravice do uporabe parkirnih mest ob takrat novem bencinskem servisu poleg upravne stavbe. Špacapan je začuden tudi nad tem, kako je omenjeno zemljišče sploh postalo zazidalno in pri tem omenja KS, ki bi morala, po njegovem, to preprečiti. Žal pozablja, da se je o gradnji še enega bencinskega servisa na tej lokaciji govorilo že ob gradnji prvega, torej v času njegovega županovanja.

Res pa je, kot navaja, to zemljišče postalo stavbno ob zadnjem sprejemanju OPN na Mestnem svetu , pozabi pa omeniti, da je takrat sedel kot svetnik v Mestnem svetu in imel vso možnost nasprotovati taki spremembi.

Svet KS v celoti zavrača vse očitke g. Špacapana kot neutemeljene in izmišljene ter žaljive za krajane Rožne Doline.

  

Pod to točko ni bilo druge razprave.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                    Valter vodopivec