s 17. seje Sveta KS - 18.09.2013

05.11.2013

ZAPISNIK

 

17. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 18.09.2013 v prostorih KS v Stari Gori.

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Bruno Komel, Borut Hvalič

Odsotni: Marino Furlan

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 Prisotni so sprejeli predlagani

 DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika 16. seje, 1,2 in 3 izredne seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2. Informacija o projektu CERO

3. obravnava ponudbe za zavarovanje premoženja KS.

4. Informacija o Rebalansu proračuna MONG.

5. Obravnava Predračuna za ureditev kontejnerski mest.

6. Predlogi in pobude

7. Razno

 

Ad – 1 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 16. seje in 1,2 ter 3 izredne seje  Sveta KS. Sprejeli so tudi poročilo o izvršenih sklepih navedenih sej.

 

Ad – 2 

Prisotni so se seznanili z informacijo o projektu CERO in potrdili predlog, da se Svet KS še naprej aktivno vključuje v aktivnosti pri reševanju odprtih vprašanj povezanih s samim projektiranjem kakor tudi obratovanjem CERO.

           

Ad – 3 

Predsednik je predstavil ponudbo zavarovalnice AS za zavarovanje premoženja KS. Prisotni so izrazili pomisleke glede ravnanja dosedanje zavarovalnice v primerih uveljavljanja škodnih zahtevkov, ter po primerjavi ponudbe druge zavarovalnice bili mnenja, da je potrebno menjati zavarovalno hišo.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 82

Svet KS sprejema ponudbo zavarovalnice Adriatic Slovenica za zavarovanje nepremičnega premoženja KS. Predsednika se pooblasti, da sklene zavarovanje z izbrano zavarovalnico.

 

 

Ad – 4 

Svet KS se je seznanil z rebalansom proračuna MONG  za leto 2013.

  

Ad – 5  

Svet KS je obravnaval ponudbo Komunale,d.d. in ponudbo Marvin Matjaža, za ureditev kontejnerskih mest na območju KS.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 83

Svet KS sprejme ponudbo Komunale,d.d. kot ugodnejšo za izvedbo in ureditev kontejnerskih mest na območju KS.

 

Ad – 6 

Prisotni so obravnavali predlog, da se odda ponudbo stečajnemu upravitelju Primorja,d,d, za nakup dveh kontejnerjev ki bi se jih namestilo ob otroškem igrišču na Ajševici. Služili bi tako mladini kot tudi staršem, ki pripeljejo otroke na igrišče. Izklicna cena znaša 1.700 €. Pred licitacijo je potrebno poravnati 10% izklicne cene kot jamstvo za sodelovanje v licitaciji, znesek bo v primeru da s ponudbo ne uspemo vrnjen.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 84

Svet KS zadolži Lauro Wanek, da poravna varščino v znesku 170 € (10% kupnine) na račun Primorja , d.d..

 Pod to točko ni bilo druge razprave.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                    Valter vodopivec