z 19. seje Sveta KS - 11.12.2013

15.12.2013

ZAPISNIK

 

19. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 11.12.2013 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Vera Košuta,

   Dragica Juretič, Bruno Komel, Borut Hvalič, Marino Furlan

 

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 18. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija o projektu CERO

3.   Obravnava vloge za izdajo mnenja glede prodaje zemljišča v Rožni Dolini

4.   Obravnava mnenja Statutarno pravne komisije glede pobude za spremembo števila članov Sveta KS.

5.   Obravnava ponudbe za najem prostorov na Ajševici.

6.   Predlogi in pobude

7.   Razno

 

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 18. seje  Sveta KS. Sprejeli so tudi poročilo o izvršenih sklepih.

 

Ad – 2

 

Prisotni so se seznanili z informacijo o trenutnem stanju na projektu CERO in potrdili predlog, da se Svet KS še naprej aktivno vključuje v aktivnosti pri reševanju odprtih vprašanj povezanih s samim projektiranjem kakor tudi obratovanjem CERO. Stališče Sveta KS glede načrtovanja in same izgradnje CERO ostajajo še naprej nespremenjena.

           

Ad – 3

 

Prisotni so obravnavali vlogo Oddelka za okolje in prostor MONG, s katero prosijo za mnenje glede prodaje zemljišča na parcelnih št. 802/28 k.o. Rožna Dolina.

Prisotni so se strinjali s predlagano ukinitvijo statusa javnega dobra kakor tudi s predlagano prodajo.

 

 

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 95

Svet KS soglaša s predlagano ukinitvijo javnega dobra in s predlagano prodajo zemljišča na parcelni številki 809/28 k.o. Rožna Dolina.

 

 

Ad – 4

 

 

Svet KS se je seznanil z gradivom MS MONG, ki ga je posredovala Statutarno pravna komisija MS v zvezi s »Pobudo za spremembo števila članov Sveta KS in volilnih enot v KS Rožna Dolina«, ki sta jo v imenu »iniciativnega odbora za ustanovitev KS Rožna Dolina« poslala Slavko Šuligoj in Boža Lovrečič Špacapan.

 

Statutarno pravna komisija predlaga MS v sprejem spremembo ustreznega odloka o volilnih enotah v KS Rožna Dolina tako, da bodo v primeru potrditve na MS MONG število članov Sveta KS devet. Od tega bo šest članov Sveta iz dveh volilnih enot v naselju Rožna Dolina, dva bosta iz naselja Ajševica in en iz naselja Stara Gora.

 

Prisotni so v razpravi poudarili, da je predlog za naselja Ajševica in Stara Gora škodljiv, saj postavlja člane iz teh naselji v izrazito podrejen položaj v odnosu do Rožne Doline. Marino Furlan je bil mnenja, da taka sprememba sledi argumentom predlagateljev in da sama po sebi ne bo imela nikakršnih posledic na delovanje Sveta KS.

 

Po daljši razpravi so se prisotni strinjali, da se v primeru potrditve predloga na MS MONG s to spremembo seznani krajane Ajševice in Stare Gore.

 

O nadaljnjih aktivnostih se bo Svet odločal po obravnavi na MS MONG in po seznanitvi s krajani Ajševice in Stare Gore.                 

 

 

Ad – 5

 

Predsednik je predstavil prispelo ponudbo Mecatorja za oddajo v najem del prostorov pri trgovini na Ajševici, prisotni so v razpravi tehtali prispelo ponudbo.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 96

Svet KS pooblašča predsednika da se pogaja o ponudbi in poskuša doseči ugodnejšo najemnino. Dokončno bo o sprejemu ponudbe Svet odločal na prihodnji seji.

 

 

 

Ad – 6

 

Prisotni so obravnavali pobudo predsednika, da se naroči nov znak za omejitev hitrosti pri odcepu za »ŠTERKA«. Ob tem naj se preveri tudi pravilnost cestne signalizacije na tem križišču.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 97

Svet KS zadolži predsednika, da s pristojnimi službami pregleda ustreznost signalizacije na križišču pri Šterku, istočasno pa se naroči ponovno postavitev odstranjenega znaka za omejitev hitrosti na tem odseku.

 

Predsednik je prisotnim predstavil vlogo Čebelarskega društva Nova Gorica s katero prosijo za donacijo ob izdaji zbornika društva ob obeležitvi 100 letnice delovanja čebelarstva na tem območju.

 Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 98

Svet KS nameni Čebelarskemu društvu Nova Gorica 300 € kot donacijo ob izdaji zbornika ob 100 letnici čebelarjenja na našem območju. Za podpis pogodbe se pooblasti predsednika.

 

 

Ad – 7

 

 

Prisotni so obravnavali pismo iniciativnega odbora, s katerim sprašuje po odgovoru v zvezi z gradnjo novega bencinskega servisa v Rožni Dolini. Glede na to, da je pismo nepodpisano in brez naslovnika so prisotni ocenili, da Svet KS odgovora ne more dati. Poleg tega pa ugotavlja, da ni pristojen za dajanje tovrstnih odgovorov, ki jih pisec pričakuje, zato mu predlaga, da se s tem vprašanjem obrne na pristojni organ za vodenje postopkov izdaje gradbenega dovoljenja, to je Upravno enoto Nova Gorica ali neposredno na načelnico UE, to je gospo Bojano Kompare.

Glede drugega vprašanja, pa je Svet že odločal in do nadaljnjega svoje odločitve ne bo spreminjal.

 

Prisotni so obravnavali predlog za imenovanje inventurne komisije.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 99

V komisijo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja in za popis terjatev in obveznosti ter sredstev in virov sredstev se imenuje:

1.      Franc Trampuž – predsednik

2.      Milica Žbogar     – članica

3.      Ida Lemut           – članica

 

Prisotni so obravnavali prošnjo DU Rožna Dolina za donacijo za izvedbo kulturnih programov. Za potrebe organizacije gledališke predstave ter za začetek delovanja pevskega zbora v ustanavljanju potrebujejo 2.000€.

Sklep št. 100

Svet KS nameni Društvu upokojencev Rožna Dolina donacijo v višini 2.000€ kot pomoč pri izvajanju kulturnih dejavnosti v KS. Za podpis pogodbe se pooblasti predsednika.

 

 

Dragica Juretič je predlagala, da se predvidi postavitev nekaj luči javne razsvetljave ob cesti nad bolnico. Predlog se upošteva v načrtu za leto 2014.

 

Predsednik je prisotnim predstavil pismo zahvale Konjeniškega kluba Mandrija.

 

Pod to točko ni bilo druge razprave.

                                                          

 

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                     Valter vodopivec