z 20. seje Sveta KS - 15.01.2014

21.01.2014

ZAPISNIK

 

20. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 15.01.2014 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Vera Košuta,

   Dragica Juretič, Bruno Komel,

Odsotni: Borut Hvalič, Marino Furlan

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 19. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Informacija o projektu CERO

3.   Obravnava predloga razpisa za dodelitev sredstev društvom delujočih v KS Rožna Dolina

4.   Obravnava predloga investicij za prvi kvartal.

5.   Predlogi in pobude

6.   Razno

 

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 19. seje  Sveta KS. Sprejeli so tudi poročilo o izvršenih sklepih.

 

Ad – 2

 

Predsednik je prisotne seznanil s potekom obravnave za izdajo gradbenega dovoljenja za RCERO, ki je bila 10.1.2014 na Upravni enoti. Prisotni so se strinjali, da se Svet KS še naprej aktivno vključuje v postopke povezane z izgradnjo RCERO. Stališče Sveta KS glede načrtovanja in same izgradnje CERO ostajajo še naprej nespremenjena, prisotni pa so izpostavili, da bi morebitna zaustavitev financiranja izgradnje RCERO, po vsej verjetnosti negativno vplivala na sanacijo obstoječega odlagališča. Predsednik je prisotnim predstavil tudi predlog Dogovora o pogojih (pravicah) in obveznostih v okviru investicijskega projekta RCERO med MONG, KS in predstavniki krajanov, ki pa žal še ni bil podpisan.

           

Ad – 3

 

Predsednik je prisotne seznanil z navodilom revizorja MONG v zvezi z možnostjo financiranja delovanja društev, ki delujejo v KS.    

V razpravi so prisotni sprejeli odločitev, da se na spletni strani KS objavi razpis za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na območju KS Rožna Dolina. Člani Sveta so določili tudi kriterije po katerih se bo ocenjevalo prijave na razpis.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 101

Svet KS imenuje komisijo za izvedbo razpisa za sofinanciranje programov društev v KS Rožna Dolina v sestavi:

-          Laura Wanek – za predsednico

-          Dragico Juretič – za članico

-          Boruta Hvaliča – za člana.

Komisija pripravi vsebino razpisa, ki ga pred objavo potrdi Svet KS.

Komisija opravi tudi odpiranje prijav ter pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga obravnava in potrdi Svet KS.

 

 

Ad – 4

 

 

Svet KS se je seznanil s predlogi za investicije in investicijsko vzdrževanje na območju KS za prvo polletje.

Prisotni so potrdili nadaljevanje izgradnje ekoloških otokov po seznamu iz lanskega leta. Potrdili so potrebo po izgradnji JR na območju »Strmeca«, izgradnjo prve faze pločnika pri Šterku, izgradnjo JR V Liskurju in namestitev razgibalnih orodji v Panovcu pri vhodu na trim stezo.

Prisotni so zadolžili predsednika da za vse naštete objekte pridobi ustrezne ponudbe izvajalcev, poleg tega pa se pridobi ponudbe za ureditev zgornjega nadstropja doma KS v Rožni Dolini.

 

 

Ad – 5

 

Predsednik je predstavil pobudo, da se pri Prezlju na Ajševici uredi brežina na ob lokalni cesti, na način, da se zgradi podporni zid, ki bo omogočil odmik lokalne ceste s privatnega zemljišča.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 102

Svet KS pooblašča predsednika da se dogovori z lastnikom zemljišča o možnosti za postavitev podpornega zidu.

 

G. Komel je predlagal, da se ob cesti k Žontarju na ulici Partizanske tehnike postavi eno svetilko JR.

 

Predsednik je predstavil pobudo krajanov ob ulici Partizanske tehnike, na delu naprej od priključka nove ceste na odlagališča, s katero želijo, da se uredi vris ceste v kataster ter uredijo lastniška razmerja, saj je cesta zgrajena na privatnih zemljiščih.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 103

Svet KS zadolži predsednika, da omenjeno pobudo predstavi na MONG, ter predlaga vris in ureditev lastniških razmerij z lastniki zemljišč.

 

 

Ad – 6

 

Predsednik je prisotnim predstavil zahvalo Čebelarskega društva Nova Gorica s katero se zahvaljujejo za dana sredstva.

 

Prisotni so se seznanili s pobudo o ustanovitvi nove KS, ter v okviru le te z zahtevo po sklicu delnih zborov krajanov Stare Gore in Ajševice.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 104

V drugi polovici februarja se skličejo zbori krajanov Stare Gore, Ajševice in zgornjega dela Vipavske ceste z Liskurjem.  

 

 

Pod to točko ni bilo druge razprave.

                                                          

 

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                    Valter vodopivec