ZAPISNIK 3. SEJE KS ROŽNA D. 11. 12. 2014

23.12.2014

Št. 3/2014

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

v četrtek, 11.12.2014 ob 18.00

Prisotni: Borut Hvalič, Boštjan Komel, Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Gregorič Tomaž,  Miha Velikonja, Slavko Šuligoj, Aleksej Gorjup

Pri 5. točki prisotni člani civilne iniciative za CERO.

 

Predsednik Boštjan Komel pozdravi prisotne in predlaga naslednji

Dnevni red:

1.  Pregled in potrditev zapisnika z 2. seje

2.  Novoletno srečanje in obdaritev otrok

3.  Predstavitev bilance in vprašanje revizije poslovanja

4.  Predlogi za komisije, odbore in delovne skupine

5.  Seznanitev s člani odbora za CERO in njihovim delom v preteklosti

6. Delovanje društev na območju KS Rožna Dolina in upravljanje z nepremičninami

7. Seznanitev s problematiko poplavljanja in urejanjem vodotokov

8. Seznanitev z reševanjem problematike oskrbe nekaterih krajanov z vodo

9. Predlogi in pobude

10. Razno

 

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

  

Ad1)

Sklep: Prisotni  verificirajo zapisnik 2. Seje.  

Sklep soglasno sprejet.

  

Ad2)

Sklep: Vsi člani sveta KS Rožna Dolina, se odpovedo izplačilu treh sejnin v enakem znesku

(9 x 3 x 53,05 € bruto / skupaj 1.432,35 €,  predsedniku pa se izplačajo razlike do upravičenih zneskov za sejnine / 3 x (106,11 € - 53,05 € bruto)), z namenom organizacije prazničnega srečanja krajanov in prihodom Dedka Mraza ter obdarovanja otrok v nedeljo, 28.12.2014, s pričetkom ob 17.00 pri City baru. Obdari se otroke od 0 do 14 let. Nabavi se 100 daril v višini cca 3,00 €/otroka.

 

Odbor za pripravo obdaritve sestavljajo:

·         Aleksej Gorjup (predsednik)

·         Slavko Šuligoj

·         Boža Loverčič Špacapan

·         Tomaž Gregorič

Vabila pripravi Boštjan Komel. Vabilo se objavi na spletni strani, na oglasnih deskah in razdeli po poštnih nabiralnikih 23.12.2014, za kar so zadolženi vsi člani sveta KS.

Prebivalce se povabi k udeležbi tudi na Pohodu z baklami.

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad3)

Sklep: Člani sveta KS Rožna Dolina na MONG naslovijo zahtevo za izdelavo revizijskega poročila o poslovanju KS Rožna Dolina v letih 2013 in 2014.

Odgovorne na MONG se opozori, da je bila na zboru krajanov aprila 2014 izrečena zahteva, da odgovorni na MONG poskrbijo za kontrolo porabe sredstev oz. zamrznitev sredstev, saj je bil plan porabe sredstev z rebalansom  brez utemeljitve povečan za 400 krat.

 Sklep soglasno sprejet.

 

Ad4)

Sklep: Člani sveta KS Rožna Dolina imenujejo inventurno komisijo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter popis terjatev in obveznosti ter sredstev in vira sredstev za leto 2014 v sestavi:

·         Miha Velikonja (predsednik)

·         Tomaž Gregorič

·         Vera Mužič

Komisija opravi popise do datumov določenih v Načrtu popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja in terjatev in obveznosti ter virov sredstev.

Sklep soglasno sprejet.

 

Sklep: Člani sveta KS Rožna Dolina do naslednjega sestanka pripravijo predloge o oblikovanju odborov oz. komisij (npr. Odbor za prireditve, Odbor za kulturo, Odbor za informiranje, Odbor za infrastrukturo ipd.) in se pogovorijo z morebitnimi zunanjimi člani, ki so pripravljeni sodelovati. Nekateri odbori in komisije pa se bodo oblikovali tudi sproti, na osnovi potreb in posameznih aktivnosti.

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad5)

Člani civilne iniciative za CERO članom sveta predstavijo nekatere ugotovitve in dejstva s področja problematike CERO.

 

Sklep: Ustanovi se komisija za spremljanje zadeve CERO, ki jo sestavljajo Aleksej Gorjup, Denis Marvin in člani civilne iniciative za CERO v sestavi: Saksida Žarko, Žontar Sonja, Žontar Drago, Kokot Januša, Čubej Alenka, Čubej Borut, Jakopič Renalda in Marvin Tina.

Sklep soglasno sprejet.

 

 Ad6)

Sklep: Odbor v sestavi Aleksj Gorjup, Borut Hvalič, Denis Marvin in Boštjan Komel prične z urejanjem potrebne dokumentacije (uporabno dovoljenje, požarni red ipd.) za vseh pet lokacij (objekt v Stari Gori, igrišče v Rožni Dolini, prostor KS nad City barom, igrišče na Ajševici, bivši frizerski salon na Ajševici) za nemoteno delovanje in upravljanje z nepremičninami ter morebitno oddajanje v najem.

Sklep soglasno sprejet.

 

Sklep: Po ureditvi zakonsko potrebne dokumentacije člani sveta KS Rožna Dolina opravijo razgovore s potencialnimi najemniki in odnos pravno formalno uredijo s pogodbami.

  

Ad7)

Predsednik seznani člane sveta o tekočih aktivnostih s področja reševanja problematike poplavljanja na območju KS Rožna Dolina.

Denis Marvin opozori na problem zemeljskih plazov v Stari Gori, ki so potrebni sanacije.

Sklep: Denis Marvin sporoči predsedniku KS Rožna Dolina lokacije in fotografsko gradivo o plazenju nekaterih zemljišč na tem območju.

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad8)

Predsednik seznani člane sveta o planiranem reševanju oskrbe nakaterih krajanov z vodo.

Sklep: Denis Marvin in Tomaž Gregorič sporočita predsedniku KS Rožna Dolina podatke o krajanih, ki imajo težave na področju oskrbe z vodo s strani Vodovodov in kanalizacije na območju Ajševice in Stare Gore.

 

 

Sestanek zaključen ob 21.15.

 

Zapisala:                                                                                      Predsednik KS Rožna Dolina

Boža Loverčič Špacapan                                                             Boštjan Komel