ZAPISNIK 5. SEJE KS ROŽNA D. 08. 04. 2015

08.04.2015

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

št. 5/2015

v sredo, 08.04.2015 ob 19.00

Prisotni: Aleksej Gorjup, Tomaž Gregorič, Boštjan Komel, Denis Marvin, Domen Šebenik, Slavko Šuligoj,  Miha Velikonja, Boža Loverčič Špacapan.

Opravičeno odsoten član Sveta KS: Borut Hvalič

 

Predsednik Boštjan Komel pozdravi prisotne in predlaga naslednji

Dnevni red:

1.         Pregled in potrditev zapisnika z 4. seje.

2.         Predstavitev bilance stanja za leto 2014.

3.         Predlogi investicij za leto 2014 in do leta 2017.

4.         Problematika odškodnin zaradi negativnih vplivov odlagališča-R CERO.

5.         Obravnava ponudbe za dostavo in montažo prodajnih stojnic »Kupujmo Goriško«.

6.         Krajevni praznik - »Praznik frtalje« (seznanitev s potekom priprav).

7.         Razno

 

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

 

 

Ad1)

Člani sveta so se seznanili s sklepi prejšnje seje in jih tudi potrdijo.

 

 

Ad2)

Prisotni so mnenja, da iz  razpoložljivih podatkov ni razvidno zakaj so se sredstva v preteklosti natančno porabila. Po razpravi so sprejeli  sklep št. 1/5/2015: Slavko Šuligoj in Boža Loverčič Špacapan pripravita pisno pobudo za izvedbo revizije poslovanja KS Rožna Dolina za leti 2013 in 2014.

 

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad3)

Prisotni so po razpravi oblikovali nabor investicij, ki so jih razdelili v tri kategorije in sicer dolgoročne investicije, kratkoročne investicije, ki so financirane s strani MONG  in investicije financirane iz sredstev KS.

- Sklep št. 2/5/2015: Prisotni predlagajo Mestni občini naslednje investicije:

1.    Dolgoročne investicije:

·         Izgradnja petih novih kontejnerskih mest 12.000 €

·         Izgradnja novega avtobusnega postajališča »pri Bajti« 10.000 €

·         Vključitev v projekt BIMOBIS kolesarske mobilnost med Slovenijo in Italijo - Izgradnja kolesarske steze do mestnega pokopališča v Stari Gori in naprej do spodnje Ajševice ter navezava preko Kromberka do Nove Gorice (krožna kolesarska pot).

·         Izgradnja krožišča na Ajševici pri Gostišču Mama   (sofinanciranje z nacionalnimi sredstvi)

·         Razširitev parkirnih mest in ureditev vodotokov pri pokopališču Stara Gora v izogib poplavljanju           15.000 €

·         Postavitev označevalnih tabel za označevanje hišnih številk na nekaterih uličnih vhodih 8.000 €

·         Celostna ureditev kanalizacije na Ajševici.               Subvencioniranje

·         Izgradnja sanitarij na športnem igrišču v Rožni Dolini.         8.000 €

·         Očiščenje in ureditev vodotokov Vrtojbice in Liskurščka v izogib poplavljanju      - Vključitev v projekt GoTraWaMa

·         Sanacija dveh plazišč na območju Stare Gore        6.000 €

·         Izgradnja športnega igrišča na Ajševici         15.000 €

 

2.    Kratkoročne investicije (leto 2015)

·         Ureditev pločnika in okolice na avtobusnem postajališču mestnega prometa na Vipavski cesti proti Novi Gorici, ter prestavitev kovinoplastičnega nadstreška s postajališča pri podhodu na obvoznici 3.000 €

·         "Posodobitev telekomunikacijskega omrežja za področje od zaselka Pikol (Vipavska c. 86, 88 in 90) do Ajševice".                  

·         Postavitev ograj na nekaterih kontejnerskih mestih zaradi zaščite pred burjo. 5.000 €

·         Nabava in postavitev šestih zabojnikov za pesek namenjen posipanju cest na območju Stare Gore in Pikola 1.000 €

 

3.    Investicije Iz lastnih sredstev KS Rožna Dolina

·         Postavitev označevalne table KS Rožna Dolina

·         Nakup poštnega nabiralnika

·         Nakup prenosnega računalnika

·         Sanacija strehe v prostorih KS v Rožni Dolini

 

 

Ad4)

Aleksej Gorjup pove, da je natančno proučil zakonodajo in se pogovoril z direktorjem Komunale d.d.. Odškodnino, ki jo je do leta 2012 plačevalo podjetje Komunala d.d., je določal 78.člen Zakona o varstvu okolja. Leta 2013 ni prišlo do podpisa tripartitne pogodbe med Komunalo d.d., MONG in KS Rožna Dolina, ker so na MONG trdili, da za to ni ustrezne pravne podlage. Nepodpis pogodbe je bil tudi vzrok za prekinitev izplačevanja odškodnine s strani Komunale d.d.. Zakon sicer ne predvideva več odškodninskih rent, vendare pa predvideva možnost uvedbe okoljske dajatve. Okoljsko dajatev lahko uvede MONG.

- Sklep št. 3/5/2015: Predstavniki sveta KS se sestanejo s predstavniki iniciativnega odbroa CERO.

Sklep soglasno sprejet.

- Sklep št. 4/5/2015: Po sestanku s predstavniki iniciativnega odbora se organizira sestanek na katerega se povabi predstavnike Komuinale, Mestne občine in iniciativnega odbora.

Sklep soglasno sprejet.

 

 

Ad5)

Predsednik pove, da smo dobili dve stojnici »Kupujmo Goriško«, ki se postavijo na plato ob »Rusi hiši«. Na stojnicah zainteresirani lahko prodajajo sadje in zelenjavo.

- Slep št. 5/5/2015:

Stojnici in smetnjak pripeljeta in montirata Domen Šebenik in Tomaž Gregorič po pridobitvi soglasja.

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad6)

Priprave na krajevni praznik potekajo po predvidenem planu.

 

 

Ad7)

 

- Svet obravnava zadevo o lastništvu trgovine in pripadajoče parcele na Ajševici.

Sklep št. 6/5/2015: Predsednik pridobi informacije glede lastništva zemljišča in trgovine na Ajševici v preteklosti.

Sklep soglasno sprejet.

 

- Prejeli smo dopisnico krajanke Olge Kofol, ki precej nerazumljivo izpostavlja nekatere težave v okolici.

Sklep št. 7/5/2015: Zadolži se Slavko Šuligoj, da se pogovori s krajanko, saj živi v bližini.

Sklep soglasno sprejet.

 

- Sklep št. 8/5/2015: Potrebno je pristopiti k posodbitvi spletne strani. Zaželeno je pritegniti prostovoljce, ki bi sodelovali in pomagali pri snovanju in ažuriranju spletne strani, da bodo krajani bolje obveščeni o dogajanju v KS. Pri tem naj se upošteva tudi želja, da lahko tudi društva, ki delujejo v KS, urejajo svoj del spletne strani.

Sklep soglasno sprejet.

 

- Vsi člani sveta so po e-pošti prejeli osnutke pravilnikov, pogodb, ipd. o uporabi objektov, prostorov ter igrišč, ki so v lasti KS.

Sklep št. 9/5/2015: Do naslednjega sestanka vsi člani sveta pregledajo omenjene dokumente ter pripravijo morebitne pripombe in predloge.

Sklep soglasno sprejet.

 

Seja je bila zaključena ob 22 uri.

Zapisala:                                                                                Predsednik KS Rožna Dolina

Boža Loverčič Špacapan                                                     Boštjan Komel