21. seja Sveta KS

23.02.2014

v sredo, 26.2.2014 bo ob 20 uri v prostorih doma KS v Stari Gori 21. seja Sveta KS Rožna Dolina.

 

Predlagan je naslednji

 

DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 20. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   obravnava zaključnega računa

3.   Obravnava poročila inventurne komisije

4.   Obravnava predloga rebalansa proračuna MONG – v delu, ki se nanaša na KS Rožna Dolina.

5.   obravnava predloga programa sofinanciranja dejavnosti društev v KS.

6.   Predlogi in pobude

7.   Razno

 

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih točk na sejo, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.