z 9. seje Sveta KS - 27.2.2012

05.06.2012

ZAPISNIK

 

9. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 27.2.2012 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Bruno Komel, Vera Košuta,

    Dragica Juretič,

Opravičeno odsotni: Marino Furlan, Borut Hvalič

 Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 Prisotni so sprejeli predlagani

 DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 7. in 8. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Obravnava Zaključnega računa KS za leto 2011

3.   Obravnava vlog in prošenj

4.   Predlogi in pobude

5.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnika 7. in 8. seje Sveta KS ter poročilo o izvršenih sklepih obeh sej.

 

Ad – 2

 

Predsednik je prisotnim predstavil izvleček zaključnega računa ter poročila za preteklo leto. Prisotni so obravnavali tudi poročilo inventurne komisije.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 31

Svet KS sprejme zaključni račun za leto 2011 in poslovno poročilo za leto 2011.

Svet Krajevne skupnosti Rožna Dolina sprejme informacijo, o inventurnem elaboratu za leto 2011, pri tem soglaša z ugotovitvami in predlogi ter k njemu daje soglasje.

 

Ad – 3

 

Svet KS je obravnaval vlogo Društva upokojencev Rožna Dolina, s katero prosi za finančno pomoč pri izvedbi programa aktivnosti v letu 2012. Prisotni so se podrobno seznanili s prelaganim programom DU, v katerem so zajete kulturne in interesne aktivnosti za potrebe krajanov.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 32

Svet KS nameni DU Rožna Dolina 15.000 € kot pomoč pri izvedbi programa.

 

Prisotni so se seznanili s programom dela ŠD Rožna Dolina in ŠD Stara Gora.

V razpravi so prisotni ocenili, da sta oba programa dobra in da ju gre finančno podpreti.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 33

Svet KS nameni ŠD Rožna Dolina 2.500 € finančne pomoči pri izvedbi programa, ŠD Stara Gora pa se nameni 1.700 € kot pomoč pri realizaciji zastavljenega programa.

 

Ad - 4

 

Svet KS je obravnaval vlogo ŠD Stara Gora, v kateri predlagajo sanacijo igrišča pri domu KS v Stari Gori. Pridobili so ponudbo za izvedbo potrebnih gradbenih del v višini 9.978,99 + DDV.

Prisotni so se s predlogom strinjali.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 34

Svet KS zadolži predsednika, da pridobi še eno ponudbo za izvedbo sanacijskih del na igrišču v Stari Gori.

 

Predsednik je prisotnim predstavil ponudbo za ureditev ekološkega otoka na zgornji Ajševici.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 35

Svet KS pooblasti predsednika da naroči ureditev ekološkega otoka na zgornji Ajševici po ponudbi Matjaža Marvina , s.p.

 

Prisotni so na predlog predsednika delegirali Vasjo Juretiča v komisijo za Panovec pri MONG.

 

Svet KS je obravnaval vlogo MONG s katero prosijo za mnenje glede prodaje zemljišč, kjer stoji bencinski servis OMW v Rožni Dolini.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 36

Svet KS soglaša s prodajo zemljišč na parc. št. 228/2 in 457/3 obe k.o. Rožna Dolina.

 

Člani Sveta KS so se seznanili s predlogom menjave zemljišča v lasti MONG na območju »parkirišča« pri marketu v Rožni Dolini. Omenjeno menjavo predlaga Avtomagazin, zaradi zaokrožitve zemljišča, kjer naj bi se gradila trgovina »Lidl«.

 Prisotni so bili enotnega mnenja, da je potrebno omenjeni prostor urejati celovito, tako, da se pripravi ureditveni načrt za celotno območje. Po dostopnih informacijah predlagana pozidava ne zajema parcel ob parkirišču marketa kakor tudi ne območja bivše petrolove črpalke. V primeru predlagane pozidave bi po mnenju

 Sveta KS prišlo lahko ostali obe zemljišči neurejeni in ne izrabljeni, kar bi lahko pomenilo težko popravljivo škodo za kraj.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 37

Svet KS predlaga županu MONG, da skupaj s pristojnimi službami prouči zadevo in se do pomislekov Sveta KS opredeli, pred sklenitvijo predlagane zamenjave zemljišč.

 

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                                                 

 

                                                                                                          Predsednik Sveta KS

                                                   Valter vodopivec