z 11. seje Sveta KS - 9.7.2012

06.11.2012

ZAPISNIK

 

11. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 9.7.2012 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek-Curk, Bruno Komel, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Marino Furlan

Opravičeno odsotni:  Borut Hvalič

 Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

Prisotni so sprejeli predlagani

 DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 10. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   obravnava in sprejem poročila o polletni realizaciji

3.   seznanitev s predlogom za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika

4.   Obravnava vlog in prošenj

5.   Predlogi in pobude

6.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 10. seje Sveta KS in poročilo o izvršenih sklepih 9 in 10 seje.

 

Ad – 2

 

Predsednik je prisotnim predstavil poročilo o poslovanju in delu KS za obdobje januar – junij 2012.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 47

Svet KS sprejme poročilo o realizaciji finančnega načrta KS za obdobje januar – junij 2012.

 

Ad – 3

 

Prisotni so obravnavali gradivo za pripravo odloka o zaščiti kulturne dediščine »judovsko pokopališče«, ter v razpravi zavzeli stališče, da omenjeni odlok ni potreben, saj je spomenik že zaščiten z odlokom. Iz priloženega grdaiva se da razbrati, da je namen ponovne zaščite zgolj poseganje v vsebine objekta – doma KS ter s tem omejevanje razpolaganja z nepremičnino, ki je v lasti KS.

Po razpravi so prisotni sprejeli:

Sklep št. 48

Predlogu, da se kot nepremični kulturni spomenik razglasijo objekti v Rožni Dolini nasprotujemo, ker menimo, da to ni potrebno, saj so objekti kot kulturni spomeniki lokalnega pomena že razglašeni od leta 1985.

  

Ad - 4

 

Svet KS je obravnaval informacijo s sestanka nekaterih krajanov Rožne Doline s predsednikom KS. Prisotni so se strinjali, da se omenjeno skupino krajanov povabi na eno prihodnjih sej Sveta KS.

 

Ad - 5

 

Predsednik je prisotne seznanil da so bile nakazane odškodnine zaradi vplivov odlagališča odpadkov za krajane.

Na vprašanje, kaj je z odškodnino namenjeno KS pa je predsednik pojasnil, da še ni prišlo do dogovora z MONG glede načina izplačila teh odškodnin.

Kako bodo potekali razgovori z županom bo predsednik poročal na naslednji seji.

 

Ad - 6

 

Prisotni so predlagali, da se v prihodnje predvidi ureditev kontejnerskega mesta pri »Bajti«, saj je trenutna ureditev neprimerna.

 

 

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                                                 

 

                                                                                                          Predsednik Sveta KS

                                                   Valter vodopivec