s 1. izredne seje Sveta KS - 06.08.2013

07.08.2013

ZAPISNIK

 

1. izredne seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 6.8.2013 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Bruno Komel, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Marino Furlan, Borut Hvalič

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

 

1. Obravnava problematike širjenja smradu z območja odlagališča odpadkov

2. Razno

 

Ad – 1

 

Predsednik je prisotnim predstavil pisna pojasnila Komunale o vzrokih za pojav smradu v zadnjem obdobju, ki se širi z območja odlagališča odpadkov.

Prisotni so se v razpravi strinjali, da je tako stanje nevzdržno in predstavlja za širšo okolico in njene prebivalce težavo, ki jo je potrebno nemudoma odpraviti.

Upoštevajoč dejstvo, da se odpadki na odlagališču obdelujejo in skladiščijo na platoju na prostem in se ne zasipajo oziroma odlagajo ter prekrivajo, je za pričakovati, da se bo smrad širil z odlagališča vse dokler ne bodo prenehali  razlogi za prepoved odlaganja in zasipanja ostankov odpadkov.

Odlaganje in prekrivanje ostankov odpadkov je po navedbah Komunale  prepovedano, ker že od aprila nimajo okolje varstvenega dovoljenja in ga do sedaj še vedno niso pridobili .

Glede na informacije, da se ne ve natančno kdaj in če sploh bo izdano potrebno dovoljenje, so prisotni soglasno ocenili, da je potrebno nemudoma začeti aktivnosti, da se dejavnost na odlagališču ustavi in tako prepreči nadaljnje širjenje smradu z odlagališča, vse dokler se ne pridobijo vsa potrebna dovoljenja za nemoteče obratovanje odlagališča .

 

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 82

Predsednika se zadolži, da z odvetniško pisarno preveri ali obstaja možnost sodne poti za začasno zaprtje odlagališča oziroma prepovedi aktivnosti na njenem območju.

Predsednika se zadolži, da organizira v četrtek 8. avgusta 2013 ob 12, 30 uri novinarsko konferenco, na kateri se predstavi problematika širjenja smradu ter predvidene aktivnosti Sveta KS za odpravo te težave.

 O sklici zbora krajanov, ki naj bi bil na območju odlagališča bo Svet odločil do konca tedna.

 

 

Ad – 2

 

Prisotni so se seznanili s problemom oskrbe s pitno vodo, ki se pojavlja v zadnjem času na delu Stare Gore

Po razpravi je Svet KS na predlog odbora sprejel:

Sklep št. 83

Predsednika se zadolži, da se z družbo Vodovodi in kanalizacija dogovori o odpravi težav z oskrbo pitne vode v Stari Gori.

         

Druge razprave pod to točko ni bilo.

                                                          

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                                    Valter vodopivec