ZAPISNIK 4. SEJE KS ROŽNA D. 18. 02. 2015

20.02.2015

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

št. 4/2015

v četrtek, 18.02.2015 ob 18.00

Prisotni: Borut Hvalič, Aleksej Gorjup, Tomaž Gregorič,  Boštjan Komel, Denis Marvin, Domen Šebenik, Slavko Šuligoj,  Miha Velikonja.

Opravičeno odsotna članica Sveta KS: Boža Loverčič Špacapan.

Pri 1. točki prisotni vabljeni predstavniki športnih društev Stara Gora in Rožna Dolina (Dean Marvin, Gregor Sever in David Kožuh).

 

Predsednik Boštjan Komel pozdravi prisotne in predlaga naslednji

Dnevni red:

1.         Pregled in potrditev zapisnika z 3. seje

2.         Krajevni praznik in druge prireditve (v prisotnosti predstavnikov športnih društev)

3.         Inventurno poročilo, potrditev in sprejetje sklepa o odpisu osnovnih sredstev.

4.         Seznanitev z delom in ugotovitvami komisije ter odbora za CERO

5.         Obravnava namere o prodaji parcele št. 623 k.o. Rožna Dolina

6.         Obravnava prometne ureditve priključka za bodočo trgovino LIDL in še nakaterih

            drugih problematičnih odsekov cest.

7.         Razno

 

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

 

 

Ad1)

Člani sveta so se seznanili s sklepi prejšnje seje in jih tudi potrdijo. Član sveta vpraša predsednika, kaj je s sklepom glede revizije poslovanja za leto 2013 in 2014 KS Rožna Dolina. Predsednik pove, da je v kontaktu z odgovornimi na MONG.

 

 

Ad2)

Predsednik predlaga, da se prireditve v KS izvajajo skupno z vsemi tremi društvi v KS. Prisotni so se s predlogom strinjali in glede na razpravo vseh prisotnih sprejeli naslednji sklep št. 1/4/2015: Imenuje se organizacijski odbor v sestavi predstavnikov treh športnih društev in Sveta KS: Tomaž Gregorič, Borut Hvalič, Gregor Sever, David Kožuh, Denis Marvin, Dean Marvin in Boštjan Komel.

Sklep soglasno sprejet.

Dean Marvin, povabljen kot član ŠD Stara Gora z izkušnjami pri izvedbi Praznika frtalje, predstavi tudi okvirno finančno konstrukcijo za program praznika. Predsednik tudi pove, da je na voljo za ta praznik iz proračunskih sredstev KS le 2.100,00 € in bo prireditev potrebno pokrivati tudi s pomočjo donacij in drugih virov.

Odbor se bo sestal na ločenem sestanku in pripravil celotno konstrukcijo s finančnimi postavkami najkasneje do sredine marca, ko ga bo svet na naslednji seji tudi pregledal in potrdil.

Predsednik predlaga tudi, da se novi prostori KS opremijo s slikovnim materialom o zgodovini Rožne Doline in ga otvorimo za krajane v okviru praznika.

Predsednik Športnega društva Rožna Dolina Gregor Sever izpostavi potrebo po izgradnji  WC-ja na športnem igrišču ter oskrbo z vodo. Tomaž Gregorič tudi pove, da na igrišču na Ajševici manjka tabla o uporabi igrišča na lastno odgovornost.

 

Ad3)

Inventura je bila narejena 23. 1. 2015. Svet je bil na seji z inventuro seznanjen in jo je tudi potrdil. Slep št. 2/4/2015: je priloga temu zapisniku.

 

 

Ad4)

Aleksej Gorjup pove, da so se sestali s krajani glede CERO. Predstavljene so bile težave, ki se jih bo reševalo, mogoče tudi preko inšpekcijskih služb. Potrebno bo pregledati dokumentacijo o izplačanih odškodninah in jo eventualno odstopiti CIVILNI INICIATIVI CERO.

A. Gorjup pove tudi, da je MONG ukinila plačevanje odškodnin krajanom in KS Rožna Dolina za smetišče od leta 2012 dalje. Smetišče nima več uporabnega dovoljenja.

Imenovana komisija CERO naj še naprej nadaljuje z aktivnostmi glede ukinitve plačevanja pogodbenega zneska prizadetim krajanom, kot tudi KS Rožna Dolina kot celota.

 

Ad5)

Svet KS je obravnaval tudi problematiko v zvezi s predlogom za prodajo zemljišča s parc. št. 462 v k.o. Rožna Dolina v izmeri 2162 m2, ki je trenutno v zasebni lasti.

Po pregledu stanja v naravi in v sistemu PISO ugotavljamo, da se na omenjeni parceli nahaja cesta. Ta služi kot povezava zgornjega dela Ul. Angela Besednjaka z glavno cesto G2/103/438, saj je bila po izgradnji obvoznice v Rožni Dolini ta prekinjena. Pred izgradnjo obvoznice je bila celotna Ul. Angela Besednjaka povezana z glavno cesto R2/444.

Ugotovili smo tudi, da je priključek te ceste na cesto G2/103/438 (odsek 438) zgrajen na parceli 505/4 k.o. Rožna Dolina, ki je prav tako v zasebni lasti.

Slep št. 3/4/2015:

Glede na zgoraj navedena dejstva smo mnenja, da bi Mestna občina Nova Gorica vsekakor morala urediti lasništvo zemljišč, na katerih se omenjena cesta nahaja. Predlagamo, da Mestna občina Nova Gorica parceli št. 462 in 505/4 k.o. Rožna Dolina odkupi, ter ta del ceste in Ul. A. Besednjaka v celoti kategorizira. Predsednik pripravi in pošlje na pristojni oddelek MONG dopis z zahtevo in obrazložitvijo.

Sklep soglasno sprejet.

Ad6)

Svet je obravnaval problematiko prometnega priključka do trgovine LIDL in sklenil, da nasprotuje predlagani rešitvi.

 

Slep št. 4/4/2015:

Predsednik pripravi in pošlje na pristojni oddelek MONG dopis z zahtevo in obrazložitvijo da se predvidena prometna ureditev spremeni in priključek izvede na Vipavsko cesto (regionalna cesta 1. reda R444/0365). V primeru izgradnje priključka na cesti LC 284173 pa se tam lahko dovoli le dostop do trgovine LIDL in pri tem strokovno in v skladu z cestno prometnimi predpisi izvede takšno prometno ureditev, da se pri tem omogoči tudi neovirano uporabo avtobusnega postajališča..

Sklep soglasno sprejet.

 

Predsednik predlaga, da člani sveta problematične točke v prometu tudi sami dokumentirajo, opišejo in posredujejo članom Sveta KS v obravnavo.

Predsednik predlaga, da bi se na ploščadi (parku) pri okrepčevalnici “Rusa hiša” uredilo mini tržnico in namestilo nekaj stojnic. Te bi služile krajanom za prodajo domačih izdelkov (kmetje, čebelarji, vinarji, gobarji, sadjarji in drugi), tudi v izogib neugledni prodaji v avtomobilih na parkirišču pri trgovini. S predlogom se strinjajo, vendar se ga še prouči, predsednik pa pripravi okvirno oceno investicije.

 

Slep št. 5/4/2015:

Člani sveta se strinjamo, da problematične cestne odseke dokumentiramo in preko elektronske pošte pošljemo vsem članom sveta, da lahko podamo mnenja in predloge za njihovo izboljšanje. Za vsako predlagano rešitev se pripravijo pisni in slikovni predlogi z obrazložitvami, katere predsednik pošlje pristojnim službam, da se jih seznani s posameznim problemom.

 

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad7)

Predsednik seznani člane z bilanco, poslovnim poročilom, ter drugimi izkazi zaključnega računa. Izkaz za leto 2014 izkazuje 42.745,19 € prihodkov in 125.749,06 € odhodkov.  Razlika se je pokrila iz lastnih sredstev preteklih let.

Sprejel se je slep št. 6/4/2015, ki je priloga temu zapisniku.

Poslovno poročilo dobijo člani sveta po elektronski pošti, ki ga po preučitvi čim prej potrdijo.

 

Svet potrdi oz. pooblašča predsednika, da nabavlja ves potrebni pisarniški "pisarniški material in ostali drobni inventar, ki je potreben za normalno delovanje KS, ter vzdrževanje prostrov KS, do vrednosti 150 EUR brez predhodnega sklepa članov sveta.

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21 uri.

 

Zapisal:                                                                       Predsednik KS Rožna Dolina

Slavko Šuligoj                                                             Boštjan Komel