z 21. seje Sveta KS - 26.02.2014

03.03.2014

ZAPISNIK

 

21. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 26.02.2014 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Bruno Komel, Marino Furlan

Odsotni: Borut Hvalič

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 20. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   obravnava zaključnega računa

3.   Obravnava poročila inventurne komisije

4.   Obravnava predloga rebalansa proračuna MONG – v delu, ki se nanaša na KS Rožna Dolina.

5.   obravnava predloga programa sofinanciranja dejavnosti društev v KS.

6.   Predlogi in pobude

7.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 20. seje  Sveta KS. Sprejeli so tudi poročilo o izvršenih sklepih.

 

Ad – 2

 

Predsednik je prisotnim obrazložil zaključni račun KS za leto 2013.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 105

Svet KS Rožna Dolina sprejme zaključni račun KS za leto 2013 skupaj s poročilom o izvrševanju proračuna KS za leto 2013.  

           

Ad – 3

 

Predsednik je prisotnim predstavil elaborat Inventurne komisije o opravljeni inventuri. Člani Sveta so se seznanili s predlogom za odpis osnovnih sredstev iz registra OS, ki ga je pripravila inventurna komisija.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 106

Svet KS sprejme informacijo o inventurnem elaboratu za leto 2013, soglaša z ugotovitvami in predlogi ter k njemu daje soglasje.

Svet KS sprejme informacijo o odpisu osnovnih sredstev iz registra OS s 1.1.2014, soglaša z ugotovitvami in predlogi ter k njemu daje soglasje.

 

 

Ad – 4

 

 

Svet KS je obravnaval predlog rebalansa proračuna KS, ki ga je potrebno posredovati na MONG, da ga vključi v proračun MONG.

V razpravi so člani Sveta KS podprli predlagan rebalans proračuna KS.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 107

Svet KS sprejme finančni načrt KS Rožna Dolina za leto 2014, ki je sestavni del proračuna Mestne občina Nova Gorica za leto 2014.  

 

 

Ad – 5

 

Predsednik je predstavil stališče občinske uprave in zunanje revizorke glede načina in možnosti za sofinanciranje programov društev, ki delujejo v KS. V razpravi so prisotni izrazili mnenje, da se društvom sofinancira prijavljene programe do največ 80% prijavljene vrednosti, na način, da se polovica sredstev nameni prosilcu pred izvedbo programa, drugo polovico pa ob zaključku po predložitvi računov. Komisija za izvedbo razpisa pripravi predlog sofinanciranja upoštevajoč finančne možnosti ter ostale kriterije iz razpisa.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 108

Na spletni strani KS se objavi poziv zainteresiranim društvom na območju KS Rožna Dolina, da prijavijo programe za katere so zainteresirani za sofinanciranje s strani KS.

 

Ad – 6

 

Predsednik je prisotnim predstavil pobudo Slavka Vidmarja, s katero predlaga, da se zahteva od pristojnih inštitucij, da se uredi struga Vrtojbice, saj prihaja vse pogosteje do poplav na območju zgornjega toka.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 109

Predsednika se zadolži, da posreduje na ARSO zahtevo po začetku urejanja struge Vrtojbice.

 

Prisotni so se seznanili s predlogi sprememb obratovalnih časov Reastavracije MAMA, Okrepčevalnice Mandrija in Sprostitvenega centra Kristal.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 110

Svet KS daje vsem trem prosilcem pozitivno mnenje na predlagane spremembe obratovalnih časov.  

Svet KS je obravnaval predlog o izplačevanju sejnin članom Sveta v letu 2014.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 111

Članom Sveta KS se izplačajo sejnine v letu 2014 v skladu s pravilnikom o višini in načinu določanja sejnin v MONG.

 

Prisotni so obravnavali predlog Boruta Hvaliča, ki je predlagal, da se na cesti v Mandrijo namesti ustrezni pokrov jaška ob cesti, saj predstavlja odprt jašen nevarnost za udeležence v prometu.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 112

Predsednika se zadolži, da naroči namestitev pokrova jaška ob cesti v Mandrijo.

 

Borut Hvalič je tudi predlagal, da se nabavi ustrezne rekvizite za raztezavanje in se jih namesti ob trim stezi pri gozdarski hiši.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 113

Predsednika se zadolži, da preveri možnost nabave ustreznih naprav pri športnem zavodu.

 

Predsednik je predstavil ponudbo za košnjo židovskega pokopališča. Ker je vrednost del enaka kot v letu 2013, predlaga da se sklene pogodbo o košnji židovskega pokopališča z Mestnimi storitvami d.o.o.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 114

Predsednika se pooblasti za podpis pogodbe za košnjo židovskega pokopališča.

 

Prisotni so obravnavali pobudo nekaterih krajanov Ajševice in Stare Gore s katero predlagajo ustanovitev nove krajevne skupnosti. Glede na to, da je veliko krajanov svojo željo izrazilo s podpisi, je bilo mnenje članov Sveta, da je potrebno sklicati zbore krajanov teh naselji, kamor se povabi tudi krajane Liskurja in krajane ob Vipavski cesti od Merkurja naprej.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 115

V ponedeljek, 3. marca se ob 19 uri skliče zbor krajanov Ajševice in prebivalcev ob Vipavski cesti. Zbor bo v jedilnici vojašnice na Ajševici.

V sredo, 5. marca se ob 19 uri skliče zbor krajanov Stare Gore in Liskurja v domu KS v Stari Gori.

 

Laura Wanek je opozorila na problem smradu ob cesti v Liskur, ki se pojavlja zaradi odprtega kanala ob cesti, kamor se iztekajo odplake iz greznic bližnjih hiš.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 116

Predsednika se zadolži, da pri družbi Vodovodi in kanalizacija preveri možnost izgradnje kanalizacije na tem delu ceste s priključkom na glavno kanalizacijo.

 

Pod to točko ni bilo druge razprave.

 

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                                   Valter vodopivec