z 22. seje Sveta KS - 25.03.2014

05.05.2014

ZAPISNIK

22. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 25.03.2014 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Bruno Komel,

Odsotni: Borut Hvalič, Marino Furlan

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 21. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Obravnava pobude za ustanovitev nove KS

3.   Krajevni praznik

4.   Poročilo o prijavah programov za sofinanciranje dejavnosti društev v KS.

5.   Predlogi in pobude

6.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 21. seje  Sveta KS ter sprejeli poročilo o izvršenih sklepih.

 

Ad – 2

 

Svet KS je obravnaval zaključke zborov krajanov Ajševice in Stare Gore ter Liskurja in Vipavske ceste z ulicami Partizanske tehnike in A. Kumarja, na katerih so krajani izrazili podporo predlogu za ustanovitev nove KS. Na zborih so krajani predstavnikom Sveta KS Rožna Dolina predstavili razloge, ki so jih spodbudili k zbiranju podpisov za ustanovitev nove KS. V razpravi so člani Sveta razpravljali tudi o morebitnih posledicah ustanovitve nove KS.  

Po razpravi je Svet KS z enim vzdržanim glasom sprejel:

Sklep št. 117

Svet KS Rožna Dolina sprejme pobudo krajanov o ustanovitvi nove KS. Pobudo se v imenu krajanov in Sveta KS posreduje Mestno občini Nova Gorica. Pobudi se priloži tudi oba zapisnika zborov krajanov kakor tudi zbrane podpise pod pobudo za ustanovitev nove KS.  

 

Svet KS ob tem tudi predlaga Mestnemu svetu MONG, da sprejme sklep o določitvi volilnih enot za volitve novih članov Sveta nove KS.

           

 

 

 

Ad – 3

 

Predsednik je prisotnim predstavil scenarij za organizacijo krajevnega praznika »praznika frtalje«, ki bo v soboto, 21. junija 2014.

Za pripravo programa, ki ga potrdi Svet KS in izvedbo se zadolži ŠD Stara Gora, stroške izvedbe pa krije KS. Svet se seznani s pogodbo ansambla ter animatorja za otroški program.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 118

Svet KS pooblašča predsednika za podpis pogodbe za ansambel »rok n band« in z Antonom Mežanom, magični teater.

 

 

Ad – 4

 

 

Svet KS je obravnaval predlog komisije za izbor prijav društev za sofinanciranje projektov in programov.

Komisija je opravila izbor prijavljenih programov in projektov, pri obravnavi so prisostvovali tudi predstavniki prijaviteljev. S predlogom komisije so se strinjali tudi predstavniki prijaviteljev.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 119

Svet KS potrdi programe in projekte društev ki delujejo na območju KS v predlaganem obsegu in višini. Seznam projektov in programov je v arhivu KS.  

 

 

Ad – 5

 

Predsednik je v skladu s 96. sklepom Sveta KS predstavil ponudbo Mercatorja za oddajo poslovnih prostorov v najem KS.

Prisotni so ocenili ponudbo kot sprejemljivo in sklenili, da se pristopi k podpisu najemne pogodbe.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 120

Predsednika se pooblasti, da podpiše najemno pogodbo z družbo Mercator.d.d., za prostore pri trgovini na Ajševici.

 

Ad – 6

 

Prisotni so obravnavali vlogo Alenke Rodman z Ajševice št.10, s katero prosi za mnenje glede nameravanega odkupa zemljišča na delu parcele št. 317/4 in 317/5, obe K.O. Rožna Dolina.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 121

Svet KS daje pozitivno mnenje k predlagani prodaji zemljišč na delu parcele št.317/4 in 317/5, obe K.O. Rožna Dolina, ki so v lasti MONG, kot predlaga Alenka Rodman.

 

Prisotni so se seznanili s prošnjo Mateja Kolavčiča z Rožne Doline, ki KS prosi za pomoč pri iskanju primernega prostora za vaje ansambla, v katerem tudi sam igra.

V razpravi so prisotni izrazili razumevanje za potrebe mladih glasbenikov, žal pa KS ne razpolaga s primernimi prostori, ki bijh lahko namenili za takšne potrebe..

 

 

 

 

 

Pod to točko ni bilo druge razprave.

 

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                    Valter vodopivec