s 23. seje Sveta KS - 16.06.2014

13.07.2014

ZAPISNIK

 

23. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 16.06.2014 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Vera Košuta, Dragica Juretič,

    Borut Hvalič, Marino Furlan

Odsotni: Bruno Komel,

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 22. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2.   Obravnava polletno poročilo o izvajanju plana KS

3.   Krajevni praznik

4.   Predlogi in pobude

5.   Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 22. seje  Sveta KS ter sprejeli poročilo o izvršenih sklepih.

 

Ad – 2

 

Svet KS je obravnaval polletno poročilo o izvrševanju plana KS skupaj z oceno izvajanja plana do konca leta.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 122

Svet KS Rožna Dolina sprejme polletno poročilo izvajanja plana KS z oceno realizacije do konca leta .  

 

 

 

Ad – 3

 

Predsednik je prisotnim predstavil finančni načrt za izvedbo krajevnega praznika, praznika »frtalje«.

Prisotni so se strinjali s programom in oceno stroškov za njegovo izvedbo.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 123

Svet KS potrjuje finančni načrt in program izvedbe krajevnega praznika, praznika »frtalje«

 

 

Ad – 4

 

 

Svet KS je obravnaval vlogo krajanov Stare Gore s katero prosijo za sanacijo zemeljskega plazu, ki ogroža lokalno cesto do njihovih hiš. Svet se je seznanil tudi s poročilom geologa in službe MONG, s katero predlagajo način sanacije plazu.

Člani Sveta so se seznanili tudi s predračunom za sanacijo plazu.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 124

Svet KS pooblašča predsednika, da s ponudnikom sklene pogodbo za izvedbo sanacije plazu ob lokalni cesti v Stari Gori. Strokovni nadzor bo izvajala pristojna služba MONG.  

 

Svet KS se je seznanil z Osnutkom poročila o izvršenem nadzoru v Krajevni skupnosti Rožna Dolina, ki ga je posredoval Nadzorni odbor MONG.

Nadzor porabe proračunskih sredstev v KS Rožna Dolina za leto 2013 je bil izvršen 20.5.2014.

Prisotni na ugotovitve in priporočila NO niso imeli nobenih pripomb.

 

Svet KS je obravnaval vlogo Oddelka za okolje in prostor MONG, s katero prosi za mnenje glede prodaje del zemljišč parc. št. 73/1 k.o. Rožna Dolina, ki ga predlaga Komel Jurij, Vipavska cesta 41.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 125

Svet KS Rožna Dolina daje pozitivno mnenje glede prodaje dela zemljišč na parc. št. 73/1 k.o. Rožna Dolina.

 

Predsednik je prisotnim predstavil dopis, ki so ga naslovili višji svetovalki za KS na MONG nekateri krajani Rožne Doline z njeno prošnjo, da Svet poda stališče na navedbe v dopisu.

V razpravi so člani Sveta opozarjali, da se na takšna pisanja ni smiselno odzivati, zato se višji svetovalki sporoči, da Svet KS na pismo nima komentarja.

 

 

Ad – 5

 

Dragica Juretič je dala pobudo, da se z vzdrževalci cest opravi ogled posedanja ceste pri Bavconu v Stari Gori.

Predsednika se zadolži, da s pobudo seznani pristojne na CPG.

 

Vera Košuta je predlagala, da se pevkam pevskega zbora, ki deluje v okviru DU Rožna Dolina sofinancira nakup enotnih oblačil.

Za pridobitev ponudb se zadolži Vera Košuta.

 

 

Pod to točko ni bilo druge razprave.

 

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                    Valter vodopivec