s 24. seje Sveta KS - 09.07.2014

18.08.2014

ZAPISNIK

 

24. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 9.7.2014 v prostorih KS v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Vera Košuta, Dragica Juretič, Bruno Komel,  Borut Hvalič

Odsotni  Marino Furlan

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih

2. Ocena izvedbe krajevnega praznika

3. Obravnav ponudb za izvajanje vzdrževalnih del na infrastrukturi v KS

4. Predlogi in pobude

5. Razno

 

Ad – 1

 

Prisotni so brez pripomb potrdili zapisnik 23. seje  Sveta KS ter sprejeli poročilo o izvršenih sklepih.

 

Ad – 2

 

Svet KS je sprejel poročilo o izvedbi krajevnega praznika, »praznika frtalje«. Iz poročila izhaja, da so porabljena sredstva za organizacijo in izvedbo praznika v okviru načrtovanih. V okviru praznika je bilo zbranih skoraj 2.000 eur v dobrodelne namene, ki se jih v celoti nameni VDC Stara Gora.

 

 

Ad – 3

 

Svet KS je obravnaval prispele ponudbe za vzdrževalna in ureditvena dela na lokalnih cestah, vzdrževalnih delih na igriščih in izgradnji ekoloških otokov.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 126

Svet KS sprejme in potrdi ponudbe za:

·         Ureditev jarka ob cesti za bolnico Stara Gora

·         Ureditev bankin in robov dovozne poti na Ajševici

·         Sanacijo poti na Miklavniku

·         Ureditev odvodnjavanja ob cesti pri Bavconu v Stari Gori

·         Ureditev bankine in odprtega jarka ob cesti v Liskur

·         Dobavo košev za smeti na igrišču v Rožni Dolini

·         Ureditev kontejnerskih mest pri Koralu v Stari Gori

·         Ureditev kontejnerskega mesta na Ajševici ob cesti v Mandrijo

·         Ureditev kontejnerskega mesta v Liskurju

 

Svet KS je obravnaval predlog za nakup opreme za prostore v Rožni Dolini nad CITY barom in nove prostore na Ajševici, ter dotrajano opremo v prostorih v Stari Gori.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 127

Svet KS potrdi nakup opreme po seznamu:

·         Dve mizi in 12 stolov za prostore na Ajševici

·         Dve mizi in do 25 stolov ter arhivsko omaro za prostore nad CITY barom

·         Električni zar,velik senčnik in hladilnik za prostore v Stari Gori

·         Mizo za namizni tenis

 

 

Ad – 4

 

 

Svet KS je obravnaval predlog predsednika, da se sklene pogodba o dobavi elektrike za prostore na Ajševici.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 128

Predsednika se pooblasti, da podpiše z družbo »e3« pogodbo o dobavi električne energije.

 

 

Prisotni so obravnavali predlog predsednika, da se športnemu društvu Stara Gora nakaže 180 eur za čiščenje prostorov ob letošnjih volitvah. Športno društvo je letos prevzelo obvezo čiščenja doma KS v Stari Gori, omenjena sredstva pa je državna volilna komisija nakazala KS kot nadomestilo stroškov za čiščenje prostorov KS ob letošnjih volitvah.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 129

Športnemu društvu Stara Gora se nameni 180 eur kot povračilo stroškov za čiščenje prostorov KS ob letošnjih volitvah.  

 

 

Ad – 5

 

Vera Košuta je predlagala, da se na DRSC preveri možnost pridobitve lokacije za ureditev ekološkega otoka, ki naj bi bil ob magistralni cesti.

 

Pod to točko ni bilo druge razprave.

 

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                    Valter vodopivec