s 25. seje Sveta KS - 02.10.2014

08.10.2014

ZAPISNIK

 

25. seje Sveta KS Rožna Dolina, ki je bila 2.10.2014 v piceriji »OK Coral« v Stari Gori.

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Laura Wanek, Vera Košuta,

    Dragica Juretič, Borut Hvalič

Odsotni  Marino Furlan, Bruno Komel

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS.

 

Prisotni so sprejeli predlagani

 

DNEVNI RED

 

1. Nagovor predsednika ob izteku štiri letnega mandata

2. Obravnava prošenj

3. Seznanitev z realizacijo letnega plana za obdobje I - IX

4. Predlogi in pobude

5. Razno

 

Ad – 1

 

Predsednik je uvodoma povzel delo Sveta v zadnjih štirih letih. V tem mandatu je Svetu KS uspelo poleg podpore društvom spodbuditi tudi kulturno udejstvovanje krajanov, kar predstavlja novo poglavje v zgodovini KS Rožna Dolina. V tem času je Svet skrbel, v okviru danih finančnih možnosti, za investicije v komunalno infrastrukturo in njeno vzdrževanje.

Ob zaključku mandata se je predsednik zahvalil članom Sveta KS za njihov prispevek k realizaciji zastavljenih nalog ter njihov trud, za skupno dobro.

 

Ad – 2

 

Svet KS je obravnaval prošnjo Konjeniškega kluba Mandrija, s katero prosijo za pomoč pri ureditvi elektrifikacije v spodnjem hlevu.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 130

Konjeniškemu klubu Mandrija se nameni 400 € kot pomoč pri elektrifikaciji spodnjega hleva.  

 

 

Ad – 3

 

Predsednik je prisotnim podal poročilo o izvrševanju proračuna KS za obdobje I – IX.

Prisotni so bili mnenja, da se lahko glede na sprejeti rebalans na MONG lahko potrdi ter naroči že načrtovana dela na območju KS, kot sledi:

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 131

Svet KS sprejme in potrdi ponudbe za:

·         Namestitev ograje na mostu v Liskurju

·         Izvedbo JR na območju Strmca vključno z eno svetilko v Liskurju, kar je bilo že potrjena na eni       prejšnjih sej

·         Dodatno ureditev bankine in odprtega jarka ob cesti v Liskur zaradi zaudarjajoče stoječe vode

 

 

Ad – 4

 

 

Svet KS je obravnaval predlog za zamenjavo dotrajane opreme v prostorih v Stari Gori.

Po razpravi je Svet KS sprejel:

Sklep št. 132

Svet KS potrdi nakup opreme po seznamu:

·         Štiri zložljive mize 160 * 80 in 60 stolov za prostore v Stari Gori

 

Staro opremo, ki se jo nadomešča se brezplačno podari VDC Stara Gora.

 

 

Ad – 5

 

Pod to točko ni bilo druge razprave.

 

                                                                                              Predsednik Sveta KS

                                                                                                     Valter vodopivec