ZAPISNIK 1. SEJE KS ROŽNA D. 22. 10. 2014

22.10.2014

Št. 1/2014

 

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

v sredo, 22.10.2014 ob 19.00

 

 

Prisotni: Valter Vodopivec, Ida Lemut, Aleksej Gorjup, Borut Hvalič, Boštjan Komel, Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Gregorič Tomaž,  Miha Velikonja, Slavko Šuligoj

Predsednik Valter Vodopivec pozdravi prisotne in prebere dnevni red.

Dnevni red:

1.   1. Poročilo predsednice volilne komisije KS Rožna Dolina (ga. Ida Lemut) o ugotovitvi rezultatov volitev za   člane Sveta KS

2.    2. Verifikacija mandatov novoizvoljenih članov Sveta KS

3.    3. Izvolitev predsednika Sveta KS

4.    4. Predlogi in pobude

5.    5. Razno

 

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

 

Ad1)

Predsednica volilne komisije prebere rezultate volitev iz katerih izhaja, da so novi člani sveta KS Aleksej Gorjup, Borut Hvalič, Boštjan Komel, Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Gregorič Tomaž,  Miha Velikonja in  Slavko Šuligoj. Poročilo volitev je priloga zapisniku..

 

Ad2)

Verifikacija mandatov novoizvoljenih članov izhaja že iz samega poročila in prisotni nimajo pripomb.

 

Ad3)

Prisotni člani Sveta KS podajo tri predloge za predsednika in sicer: Boštjan Komel, Boža Loverčič Špacapan in Slavko Šuligoj. Boža Loverčič Špacapan se zahvali predlagatelju za zaupanje, vendar kandidaturo zaradi drugih obveznosti zavrne. Člani odločajo med ostalima dvema kandidatoma in najprej glasujejo za Boštjana Komela, ker je bil prvi predlagan. Glasovanje poteka javno. ZA Boštjana Komela glasuje 5 kandidatov, štirje kandidati so VZDRŽANI.

 

Sklep: Za predsednika KS Rožna Dolina je imenovan Boštjan Komel.

 

Glasovanje: 5 ZA, 4 VZDRŽANI

 

Ad4)

Valter Vodopivec čestita novo izvoljenemu predsedniku in pove, da bosta v naslednjih dneh opravila primopredajo in da ga bo osebno peljal do oseb s katerimi bo moral v bodoče sodelovati (Arctur, računovodkinja na MONG..). Pove, da računovodstvo za KS vodijo na Mestni občini Nova Gorica ( v nadaljevanju MONG). Za našo KS je zadolžena Katja Mozetič.

Tajniška dela ( zapisnike, dopise, predloge ipd.) pišejo člani Sveta KS sami.

Pove, da odprtih projektov  praktično ni, da je potrebno določiti skrbnika spletne strani (do sedaj je to urejal predsednik sam). Spletna stran gostuje na strežniku od podjetja Arctur, ki bo tudi osvežil prvo stran z imeni novih članov.

Predvsem pa je potrebno hitro pripraviti program dela, saj bo MONG sprejemala proračun predvidoma do konca leta 2014. Program pripravi svet KS in ga pošlje na MONG v potrditev. Po potrditvi s strani mestnega sveta je potrebno plan uskladiti.

Na KS prihajajo računi za elektriko, vodo, gostovanje na serverju, predal za e-pošto, smetarino in košnjo pokopališča.

Poleg tega je potrebno vsak mesec izdati račun za najemnino za City bar. Drugih tržnih prihodkov praktično ni. Občina nameni vsak mesec cca 700,00 €, ostalo je potrebno pridobiti za namenske projekte od MONG ali pa  od sponzorjev. Večje projekte vodijo na MONG.

S predsednikom se morata dogovoriti glede arhiva, s tem, da bo Valter vse dokumente tudi zapekel na DVD.

Pove, da v KS delujeta dve športni društvi in pevski zbor kar bi bilo potrebno tudi v bodoče podpirati.

V njegovem mandatu je bil  vsako leto organiziran krajevni praznik – praznik frtalje. Organizacijo je prevzelo športno društvo.

Članom Sveta KS so se za prisotnost na sejah izplačevale sejnine, kar je tudi v skladu z zakonodajo. Višino določi MONG. Ostalega dela pa  s spremembo ZUJfa ni mogoče plačati in so ga člani opravljali volontersko.

KS ne razpolaga z računalniško opremo.

Pove, da so običajno zneski naročil manjši od najnižjega določenega zneska, ki zapade pod javna naročila.

Dosedanje vodstvo je običajno storitve naročalo pri lokalnih izvajalcih.

Člani Sveta KS morajo biti pozorni na prodajo trgovine Mercator na Ajševici, ker je nekoč pripadala KS.

Valter Vodopivec je pripravljen prisostvovati na sejah KS v kolikor se bo obravnavalo točke, na katere lahko vpliva kot mestni svetnik, če bodo člani želeli.

 

 

Vprašanja in predlogi:

Denis Marvin:

Rešiti problem s parkiriščem ob pokopališču (v času pogrebov ljudje zaparkirajo cestišče); dodati 2 oglasni deski v Stari Gori; urediti internet v Stari Gori in se dogovoriti glede upravljanja in čiščenja prostorov KS.

Slavko Šuligoj:

Predlaga, da se sestanki odvijajo v prostoru nad City barom. Valterja Vodopivca  vpraša, če KS dobiva prihodke z naslovov mestnega pokopališča v Stari Gori, Casinoja Fortuna in Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori. Valter Vodopivec pove, da iz teh naslovov ni prihodkov.

Domen Šebenik:

Vpraša Valterja Vodopivca, če so v zadnjem času na naslov KS prispele kakšne pobude krajanov in kako je z njihovim reševanjem. Valter Vodopivec pove, da je še nekaj zadev nerešenih, med njimi tudi problem vodovoda do družine Juretič in ostalih njihovih sosedov. Med razpravo vpraša v kakem stanju je projekt izgradnje kolesarske steze od Rožne Doline do pokopališča v Stari Gori.

Predlaga, da se vabila na sestanke sveta KS pošilja po elektronki pošti.

Gregorič Tomaž:

Predlaga, da se uredi pločnik na Ajševici. Valter Vodopivec pove, da je bilo v to vloženega že veliko truda, Elektro primorska je bila pripravljen sofinancirati 1/3 zneska, vendar se je realizacija ustavila zaradi neodzivnosti MONG. Opozori tudi na problem poplavljanja. Valter Vodopivec pove, da je zadevo potrebno reševati z ARSO.

Boža Loverčič Špacapan:

Predlaga, da se skliče zbor krajanov  na katerem se predstavi nove člane KS in se pridobi pobude in predloge s strani krajanov. Pobude bodo tudi osnova za pripravo programa dela.

Prisotni so mnenja, da je za sklic premalo časa in bi se krajane sklicalo raje spomladi in mogoče ločeno na štirih zborih.

Predlaga, da se člane Sveta KS zadolži za določena področja, ker bom tako dosegli večjo učinkovitost delovanja.

Sestanek zaključen ob 20.30.

 

Zapisala:                                                                                 Predsednik KS Rožna Dolina

Boža Loverčič Špacapan                                                                  Valter Vodopivec