ZAPISNIK 2. SEJE KS ROŽNA D. 4. 11. 2014

04.11.2014

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

Št. 2/2014

v sredo, 04.11.2014 ob 20.00

 

Prisotni: Borut Hvalič, Boštjan Komel, Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Gregorič Tomaž,  Miha Velikonja, Slavko Šuligoj

Opravičeno odsotni: Aleksej Gorjup

 

Predsednik Boštjan Komel pozdravi prisotne in predlaga

Dnevni red:

1.  Pregled in potrditev zapisnika s 1. seje

2.  Sprejetje sklepa za prenos preostanka vrnjenih sredstev iz vračila vlaganj v telekomunikacije

3.  Ureditev in sanacija pomanjkljivosti v prostorih KS Rožna Dolina na naslovu Vipavska cesta 16 B

4.  Razprava o delovanju društev na območju KS Rožna Dolina

5.  Obravnava in sprejetje izhodišč za pripravo programov dela, načrtov in finančnih načrtov

     za leto 2015

6.  Predlogi in pobude

7.  Razno

 

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

  

Ad1)

Sklep: Prisotni  verificirajo zapisnik 1. Seje. V bodoče se v zapisnik zabeleži samo sklepe.

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad2)

Na proporočilo bivšega predsednika Valterja Vodopivca  predsednik Boštjan Komel predlaga

sklep št.  02-2/14: V prihodke KS se prenaša 10.207,49 eur ostanka vrnjenih srestev iz vračila vlaganj v telekomunikacije. Sredstva so iz naslova vlaganj KS v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

Prenešena sredstva se namenijo za vlaganja v infrastrukturo na območju KS.

Sklep soglasno sprejet.

 

Sklep: Omenjena sredstva v višini 10.207,49€ se prvenstveno namenijo za vlaganje v pokritost z GSM signalom v kolikor bo le to izvedljivo.

Za pripravo predloga rešitve pokritosti z GSM signalom je zadolžen Domen Šebenik.  

Sklep so glasno sprejet.

  

Ad3)

Sklep: Boštjan Komel prevzame vodenje ureditve in sanacije pomanjkljivost v prostorih KS Rožna Dolina na naslovu Vipavska c. 16B (rešitev zamakanja skozi strešno okno, zaprtje odprtine ob oknih zaradi zvočne kakor tudi toplotne izolacije do spodnjih prostorov…).

Sklep soglasno sprejet.

 

Sklep: Po izvedeni sanaciji se določi način dostopanja do prostora, koriščenje le tega ter vzdrževanje.

Sklep so glasno sprejet.

 

Ad4)

Sklep: Športna društva naj za sredstva za delovanje zaprosijo direktno na MONG.

Sklep soglasno sprejet.

 

 

Ad5)

Sklep: Boštjan Komel do naslednje seje pridobi bilance KS Rožna Dolina za zadnje štiri leta in informacijo o porabi sredstev, ki so bila namenjena izgradnji večnamenskega prostora v KS Rožna Dolina.

Sklep soglasno sprejet.

Ad6)

Sklep: Boštjan Komel in Miha Velikonja na osnovi podanih predlogov in posvetovanja članov sveta KS Rožna Dolina pripravita predlog finančnega načrta KS Rožna Dolina za leto 2015 ter spisek pobud in predlogov, ki ne bodo vključeni v finančni načrt. Finančni načrt predsednik pošlje na MONG.

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad7)

Sklep:  Članom sveta KS Rožna Dolina se sejnine izplačajo v skladu s pravilnikom o višini in načinu določanja sejnin. Sejnine se izplačujejo enkrat mesečno.

 

 

Sestanek zaključen ob 22.40.

 

Zapisala:                                                                                             Predsednik KS Rožna Dolina

Boža Loverčič Špacapan                                                                  Boštjan Komel