Zapisnik 6. seje Sveta KS dne 03.06.2015

26.11.2015

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

št. 6/2015

v sredo, 03.06.2015 ob 18.00

Prisotni: Boštjan Komel, Denis Marvin, Domen Šebenik, Slavko Šuligoj,  Miha Velikonja, Boža Loverčič Špacapan, Borut Hvalič.

Opravičeno odsotni člani Sveta KS: Aleksej Gorjup, Tomaž Gregorič

Predsednik Boštjan Komel pozdravi prisotne in predlaga naslednji

Dnevni red:

1. Financiranje postavk za Praznik Frtalje

2. Obravnava pravilnikov, pogodb, hišnega reda in ostalih dokumentov, ki se tičejo

najema prostorov v lasti KS Rožna Dolina.

3. Obravnava povpraševanja interesentov za najem prostora na Vipavski 16. B,

     v dopoldanskem času.

4. Obravnava vprašanja prenove strehe židovske kapelice.

5. Obravnava ponudb za ureditev klančine pri prodajnih stojnicah.

6. Obravnava dopisa podjetja Petmar d.o.o. v zvezi z najemnino za City Bar in

     vlaganji v objekt.

7.  Razno

 

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

 

Ad1)

Člani sveta so se seznanili s sklepi prejšnje seje in jih tudi potrdijo.

 

-Sklep št.1/6/2015: Za izvedbo Praznika frtalje se iz fiančnega plana KS Rožna Dolina nameni 4.100,00€ (ansambel, oder, tisk plakatov in plakatiranje, najem WC-jev, izdelava 2 transaparentov, čarodej, varovanje, majice) oglaševanje v medijih se pokrijejo iz prihodkov od prodaje hrane in pijače.

Delo v šanku vodi ŠD Rožna Dolina, za hrano so odgovorni člani ŠD Stara Gora, za čiščenje člani ŠD Ajševica. Morebiten ostanek prihodka se razdeli med ŠD, proporcionalno glede na števil članov društva.

 

Slep soglasno sprejet.

Ad2)

-Sklep št.2/6/2015: Člani sveta KS pristopijo k pregledu in urejanju uporabnih dovoljenj nepremičnin v lasti KS Rožna Dolina. Za pregled in ureditev dokumentacije so zadolženi:  Denis Marvin in Domen Šebenik za objekt v Stari Gori, Slavko Šuligoj in Boža Loverčič Špacapan za Objekt v Rožni Dolini, Borut Hvalič za igrišče na Ajševici.

Vsebine najemnih pogodb in hišnega reda se sprejme po ureditvi uporabnih dovoljenj.

 

Slep soglasno sprejet.

Ad3)

-Sklep št.3/6/2015: Predsednik se pogovori z interesenti za najem prostora na Vipavski 16B v dopoldanskem času. Ponudi jim uporabnino v višini 180 €/mesec z DDV. Uporabnina zajema uporabo prostora 3 ure 3 x tedensko. V kolikor najemniki ne bodo čistili sami prostora, se jim čiščenje zaračuna 40,00 €/mesec z DDV.

 

Slep soglasno sprejet.

Ad4)

-Sklep št.4/6/2015: Slavko Šuligoj pridobi še eno ponudbo za sanacijo strehe na objektu v Rožni Dolini.

 

Ad5)

Slavko Šuligoj je zapustil sejo.

 

- Slep št. 5/5/2015: Za ureditev klančine pri Rusi hiši kjer sta postavljeni stojnici Kupujmo Goriško se potrdi ponudbo podjetja Želva d.o.o. v višini 622,00 €. Ureditev se izvede takoj.

 

Glasovanje: 6 ZA.

Ad6)

 

Sklep št. 6/5/2015: Člani sveta KS so se seznanili s predlogom postavitve nadstreška na City baru. Predsednik je zadolžen, da se pogovori z najenikom o možnih oblikah financiranja. Dokončen sklep člani sveta KS sprejemejo 16. 06. 2015 ob 18.00 pred sestankom z županom Mesten občine Nova gorica Matejem Arčonom.

 

Slep soglasno sprejet.

Ad7)

 

Sklep št. 7/5/2015: Člani sveta KS pošljejo najkasneje do ponedeljka predseniku vprašanja za župana Mateja Arčona, ki jih bomo obravnavali na srečanju 16. 06. 2015.

 

Sklep št. 8/5/2015: Pridobi se ponudbe za oglasne deske z nadstreškom.

Nabavi se poštni nabiralnik.

 

Sklep št.9/5/2015: Denis Marvin se pogovori s študentko Nastjo, če je pripravljena urejati spletno stran in pod kakšnimi pogoji.

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:                                                                       Predsednik KS Rožna Dolina

Boža Loverčič Špacapan                                              Boštjan Komel