Zapisnik 7. seje Sveta KS dne 10.09.2015

26.11.2015

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

št. 7/2015

v četrtek, 10.09.2015 ob 19.00

Prisotni: Boštjan Komel, Denis Marvin, Domen Šebenik, Slavko Šuligoj, Miha Velikonja, Boža Loverčič Špacapan, Tomaž Gregorič.

Odsotni člani Sveta KS: Aleksej Gorjup, Borut Hvalič.

Predsednik Boštjan Komel pozdravi prisotne in predlaga naslednji

Dnevni red:

1. Pregled sklepov in zapisnika 6. seje in potrditev.

2. Obravnava zadeve za ukinitev javnega dobra in menjave zemljišč v K.O. Rožna Dolina

prejetega dokumenta s strani MONG pod številko 478-351/2015-3.

3. Obravnava Sklepa o določitvi prispevka za žarno nišo ob prvi uporabi na žarnih

     pokopališčih MONG.

4. Analiza Praznika Frtalje 2015.

5. Predlogi in pobude.

6. Razno.

 

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

 

Ad1)

Člani sveta so se seznanili s sklepi prejšnje seje in jih tudi potrdijo.

 

Ad2)

-Sklep št.1/7/2015: Člani sveta KS se strinjajo z ukinitvijo javnega dobra in menjavo zemljišč v K.O. Rožna Dolina, ki ga MONG vodi pod številko 478-351/2015-3.

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad3)

-Sklep št.2/7/2015: Člani so se seznanili z vsebino sklepa župana o določitvi prispevka za žarno nišo ob prvi uporabi na žarnih pokopališčih MONG. Predlogov niso podali, saj je bil sklep s strani MONG že sprejet in potrjen.

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad4)

Obravnava točke se prenese na naslednjo sejo, ko bodo na voljo vsi stroški prireditve.

 

Ad5)

- Sklep št. 3/7/2015:

Boštjan Komel preveri možnost namestitve stojnic pred mesnico De carnis.

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad6)

V zvezi z dopisom družbe PETMAR d.o.o. z dne 10. 9. 2015, ki je najemnik v objektu na Vipavski c. 16 B, je svet KS Rožna Dolina sprejel naslednje štiri sklepe (od prisotnih 7 članov sveta, je bilo 6 ZA, 1 član  se je vzdržal):

 

Sklep št. 4/7/2015:

KS Rožna Dolina takoj prične z aktivnostmi za izvedbo sanacije strehe doma KS Rožna Dolina. Po pridobijenih ponudbah na osnovi popisa del, bo svet KS izbral najprimernejšo in glede na razpoložljiva sredstva sklenil način in termin izvedbe.

 

Sklep št.5/7/2015:

Glede postavitve nadstreška pred lokalom na Vipavski cesti 16B, KS odda vlogo za izdajo kulturnovarstvenih pogojev in s tem pridobi potrebno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na podlagi pridobljenih dokumentov bo KS Rožna Dolina pripravila dokumentacijo za izvedbo nadstreška in ga postavila na lastne stroške.

 

Sklep št.6/7/2015:

KS Rožna Dolina bo poskrbela za košnjo med Domom KS Rožna Dolina in strugo potoka Vrtojbica.

 

Sklep št.7/7/2015:

Zaradi obveznosti najemnika do plačila NUSZ, se najemnina ne zmanjša.

 

Sklep št.8/7/2015:

Predsednik in nekateri člani sveta KS še kar naprej prejemajo pisma in telefonske klice ene od stanovalk. Na socialni službi bo Boža L. Špacapan preverila možnosti ukrepanja.

Sklep soglasno sprejet.

 

Sklep št.9/7/2015:

Do naslednje seje člani sveta pripravijo konkretne predloge investicij.

Sklep soglasno sprejet.

 

Sklep št.10/7/2015:

Na naslednji seji se določi datume in lokacije za zbore krajanov.

Sklep soglasno sprejet.

 

Sklep št.11//7/2015:

Srečanja v karavli 15.9.2015 se udeležita v imenu KS Domen Šebenik in Tomaž Gregorič.

Sklep soglasno sprejet.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:                                                                       Predsednik KS Rožna Dolina

Boža Loverčič Špacapan                                              Boštjan Komel