Zapisnik 8. seje Sveta KS dne 08.10.2015

26.11.2015

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

št. 8/2015

v četrtek, 08.10.2015 ob 17.00

 

Prisotni: Boštjan Komel, Denis Marvin, Domen Šebenik, Miha Velikonja, Boža Loverčič Špacapan, Tomaž Gregorič, Aleksej Gorjup, Borut Hvalič, Slavko Šuligoj (od druge točke dalje)

Odsotni člani Sveta KS:

Iz Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) smo prejeli predlog za predstavitev prometne ureditve v KS Rožna Dolina, zato se je prvi del sestanka odvijal v zeleni dvorani MONG. Predstavniki podjetja LOCUS in MONG so člane sveta KS seznanili s problematičnimi elementi ureditve prometa v KS RD in predlaganimi ukrepi za odpravo le teh. Na predstavljeno problematiko so člani podali pripombe in predloge.

Drugi del sestanka se je odvijal v prostorih KS v Rožni Dolini. Obravnavane so bile samo prve tri točke dnevnega reda, saj je predstavitev prometne problematike trajala več kot je bilo prvotno predvideno. 

Predsednik Boštjan Komel pozdravi prisotne in predlaga naslednji

Dnevni red:

1. Pregled sklepov in zapisnika 7. seje ter potrditev.

2. Obravnava predlogov članov sveta KS za ureditev kontejnerskih mest in

ostalih investicij.

3. Obravnava ponudb za sanacijo strehe na objektu sedeža KS RD in izvedbo

nadstrešnice ob objektu.

4. Analiza Praznika Frtalje 2015.

5. Obravnava osnutka revizorskega poročila.

6. Določitev datumov in lokacij za zbore krajanov ter zadolžitve članov za izvedbo.

7. Predlogi in pobude.

8. Razno.

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

 

Ad1)

Člani sveta so se seznanili s sklepi prejšnje seje in jih tudi potrdijo.

 

Ad2)

-Sklep št.1/8/2015: Člani sveta KS RD predlagajo Mestni občini Nova Gorica, da se postavi ograja na kontejnerskem otoku Mandrija, novo kontejnersko mesto na avtobusnem postajališču spodnja Ajševica in novo kontejnersko mesto v Stari Gori.

 

Sklep soglasno sprejet.

 

-Sklep št.2/8/2015: Člani sveta KS predlagajo, da se sredstva za investicije namenijo naslednjim investicijam:

- nabavi dveh peskovnikov za posipanje cest,

- izgradnji povezovalnih stopnic iz naselja Pod Gričem do pločnika,

- čiščenju obcestnih jaškov na Ajševici,

- sanaciji asfaltne prevleke na Vipavska c.100,

- izgradnji nadstreška na avtobusni postaji pri Politehniki.

 

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad3)

-Sklep št.3/8/2015: S pričetkom sanacije strehe na objektu sedeža KS RD in izvedbo nadstrešnice ob objektu se počaka objavo Javnega razpisa o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016, ki ga bo Mestna občina Nova Gorica objavila predvidoma marca.

 

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad7)

-Sklep št.4//8/2015:

O problematiki s stanovalko v KS RD, ki je moteča za okolico, se z dopisom seznani Center za socialno delo. 

 

Sklep soglasno sprejet.

 

Sestanek se nadaljuje v četrtek, 15.10.2015 ob 18.00.

 

 

Nadaljevanje sestanka 15.10.2015 ob 18.00.

 

Prisotni: Boštjan Komel, Domen Šebenik, Boža Loverčič Špacapan, Tomaž Gregorič, Aleksej Gorjup, Borut Hvalič, Slavko Šuligoj (do vključno 5.točke)

Odsotni člani Sveta KS: Denis Marvin, Miha Velikonja

Ad2) nadaljevanje

Po pogovoru predsednika KS Rožna Dolina  z g. Marjanom Jugom ( MONG) se v letošnjem letu realizira postavitev ograje na kontejnerskem otoku Mandrija in novo kontejnersko mesto na avtobusnem postajališču spodnja Ajševica.

 

-Sklep št.5/8/2015:

Domen Šebenik do čim prej pridobi tri ponudbe za nabavo dveh peskovnikov za posipanje cest.

 

-Sklep št.6/8/2015

Slavko Šuligoj, Boštjan Komel in Boža Loverčič Špacapan pripravijo popis negorečih luči javne razsvetljave od igrišča v Rožni Dolini do City bara. Popis predsednik pošlje marjanu Jugu in Valterju Bavconu.

Ad4)

 

-Sklep št.7/8/2015:

Člani sveta KS Rožna Dolina potrjujejo poročilo izvedbe Praznika Frtalje in poravnavo še ne poravnanega stroška za storitve DJ-a.

-Sklep št.8/8/2015:

V letu 2016 se v odbor za pripravo praznika imenuje člana sveta KS Rožna Dolina, ki bo odgovoren za nadzor izvedbe praznika.

 

Ad5)

-Sklep št.9/8/2015:

Revizijsko poročilo se bo obravnavalo na naslednji seji po prejetju končenga poročila.

 

Ad6)

-Sklep št.10/8/2015:

Zbore krajanov se izvede konec novembra oz. začetek decembra. Točne datume in lokacije se določi na naslednjem sestanku članov sveta KS Rožna Dolina.

 

Ad7)

 

Slavko Šuligoj predlaga, da predsednik imenuje svojega namestnika in določi konkretne zadolžitve posameznih članov Sveta KS za celoten mandat.

 

 

-Sklep št.11/8/2015:

Sredstva na postavki investicije in invesdticijsko vzdrževanje se nameni za:

·         Nabavo prenosnega računalnika in multifunkcijske naprave za namene delovanja sveta KS RD ( za pridobitev ponudbe zadolžena Boža Loverčič Špacapan in Aleksej Gorjup)

·         Nabavo projektorja za namene organizacije sestankov in dogodkov (za ptridobitev ponudbe zadolžena Boža Loverčič Špacapan in Aleksej Gorjup)

·         Nabavo omar za dokumentacijo in arhiv KS Rožna Dolina (zadolžen Boštjan Komel)

·         Nabavo oz. izdelavo predelne stene za prostore KS v Rožni Dolini (zadolžen Boštjan Komel)

·         Beljenje in generalno čiščenje prostorov KS v Stari Gori (zadložen Tomaž Gregorič)

·         Zamenjavo laminata v prostrih KS v Stari Gori (zadolžen Tomaž Gregorič)

·         Postavitev oglasnih desk (zadložen Boštjan Komel)

·         Nabavo dveh poštnih nabiralnikov (zadolžen Boštjan Komel)

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:                                                                       Predsednik KS Rožna Dolina

Boža Loverčič Špacapan                                              Boštjan Komel