ZAPISNIK 9. SEJE KS ROŽNA DOLINA

15.12.2015

ZAPISNIK 9. SEJE KS ROŽNA DOLINA 12 11 2015

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA

št. 9/2015

v četrtek,12.11.2015 ob 18.00

 

Prisotni: Boštjan Komel, Denis Marvin (od 5.točke dalje), Domen Šebenik, Miha Velikonja, Boža Loverčič Špacapan, Tomaž Gregorič, Aleksej Gorjup, Borut Hvalič, Slavko Šuligoj

Odsotni člani Sveta KS:

Predsednik Boštjan Komel pozdravi prisotne in predlaga naslednji

Dnevni red:

1. Pregled sklepov in zapisnika 8. seje ter potrditev.

2. Obravnava ponudb za planirane investicije in investicijsko vzdrževanje.

3. Določitev datumov in lokacij za zbore krajanov ter zadolžitev članov za izvedbo.

4. Obravnava končnega revizijskega poročila.

5. Obravnava namere podjetja Petmar d.o.o., glede oddaje gostinskega lokala novemu

najemniku.

7. Predlogi in pobude.

8. Razno.

 

Prisotni na dnevni red nimajo pripomb in predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

  

Ad1)

Člani sveta so se seznanili s sklepi prejšnje seje in jih tudi potrdijo.

  

Ad2)

-Sklep št.1/9/2015: Člani sveta KS RD so pregledali tri prejete ponudbe za račiunalniško opremo. Med tremi ponudniki je podjetje Bilaz d.o.o ponudilo najugodnejšo ceno za računalnik. Podjetje se pozove, da ponudbo dopolni z laserskim barvnim tiskalnikom. Po pridobitvi dopolnjene ponudbe predsednik naroči računalnik, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo pri najugodnejšem ponudniku.

 Sklep soglasno sprejet.

  

-Sklep št.2/9/2015:  Denis Marvin pridobi še dve ponudbi za beljenje prostorov v objektu KS v Stari Gori. Predsednik pridobi še ponudbe za dobavo in montažo vrat med sejno sobo in pisarno v I. nadstropju KS v Stari Gori. 

 Sklep soglasno sprejet.

 

-Sklep št.3/9/2015:  Člani sveta KS so pregledali tri prispele ponudbe za zabojnika za pesek. Dva zabojnika za pesek se naroči pri najugodnejšem ponudniku EKOLUX po ponudbi št. 21283/15 od 22.10.2015 v višini 443,59 z DDV. Cena vključuje tudi prevoz.

 

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad3)

- Sklep št.4/9/2015: Zbor krajanov KS Rožna Dolina bo v četrtek, 03.12.2015 ali 10.12.2015 oz. v torek, 15.12.2015, odvisno od razpoložljivosti prostora (jedilnice) v vojašnici na Ajševici. Datum dokončno dogovori predsednik z vodstvom vojašnice. Zbor krajanov se prične ob 17.00 uri. Krajane se povabi z vabilom po pošti, na spletni strani in z letaki na oglasnih tablah.

 

Predviden dnevni red:

1.    Predstavitev članov KS Rožna Dolina in dosedanjega dela.

2.    Predstavitev nalog in pristojnosti sveta KS, ter plani za v prihodnje.

3.    Pobude in predlogi.

4.    Druženje ob prigrizku.

 

Predlog za prigrizek pripravi Slavko Šuligoj.

 

Sklep soglasno sprejet.

 

Ad4)

-Sklep št.5/9/2015: Člani sveta KS, na podlagi prejetega končnega Revizorskega poročila, od pravne službe Mestne občine pričakujemo, da v zahtevanem roku, ki je naveden v revizorskem poročilu, pripravi program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol.

Nadalje člani sveta KS, v izogib nepravilnosti v bodočem poslovanju, od strokovnih služb Mestne občine Nova Gorica do konec leta pričakujemo tudi navodila oz. pravilnik, ki bo osnova za zakonito delovanje KS oz. tudi ostalih Krajevnih skupnosti.

 Sklep soglasno sprejet.

 

-Sklep št.6/9/2015: Člani sveta KS Rožna Dolina predlagamo, da po pripravi programa ukrepov, vodstvo Mestne občine Revizijsko poročilo izroči Nadzornemu svetu Mestne občine Nova Gorica, od katerega pričakujemo ustrezno ukrepanje.

 Sklep soglasno sprejet.

 

Ad)5

Predsenik KS Rožna Dolina je člane sveta seznanil z vsebino sestanka z lastnikom podjetja Petmar d.o.o..

 

Ad6)

Člani sveta KS so se seznanili s predlogi krajank, ki jih je predstavil Miha Velikonja in sicer postavitev klopi v naselju Pod Gričem in čiščenje avtobusnih čakalnic.

 Sklep št.7/9/2015: Pridobi se ponudbo za čiščenje čakalnic štirikrat letno in ponudbo za postavitev klopi.

 Sklep soglasno sprejet.

 

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.

Zapisala:                                                                       Predsednik KS Rožna Dolina

Boža Loverčič Špacapan                                              Boštjan Komel