ZAPISNIK 13. SEJE KS ROŽNA DOLINA

19.05.2016

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 13/2016
v sreda, 23.03.2016 ob 18.00

Prisotni: Boštjan Komel, Domen Šebenik, Boža Loverčič Špacapan, Tomaž Gregorič, Aleksej Gorjup, Slavko Šuligoj, Borut Hvalič
Odsotni: Miha Velikonja, Denis Marvin

Dnevni red:
1. Pregled sklepov in zapisnikaov 11. in 12. seje ter potrditev.
2. Obravnava uradne cenitve vlaganj podjetja Petmar d.o.o. v objekt KS na Vipavski 16 B ter način
izvedbe postopka zamenjave najemnika gostinskega lokala (Aleksej Gorjup).
3. Prerazporeditev prenesenih sredstev iz leta 2015 na posamezne postavke.
4. Obravnava ponudbe za ureditev površine otroškega igrišča v Stari Gori (Denis Marvin).
5. Pobuda e-hiše za izvedbo delavnice “Svet tehnike po krajevnih skupnostih MONG”.
6. Predlogi in pobude.
7. Razno.

ZAPISNIK 13 SEJE KS RD.pdf