ZAPISNIK 9. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

16.03.2020

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 9/2020

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Domen Šebenik, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Petra Kolenc, Klavdija Židanik, Borut Hvalič,Slavko Šuligoj
Opravičeno odsotni: /

DNEVNI RED:
1. Predstavitev zaključnega računa,
2. Pregled inventure,
3. Predlog za odpis sredstev in drobnega inventarja.
4. Predlogi in pobude,
5. Razno.

CCE08032020.pdf