ZAPISNIK 17. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2018

24.01.2022

ZAPISNIK SESTANKA KS ROŽNA DOLINA
št. 17/2021

Prisotni: Boža Loverčič Špacapan, Denis Marvin, Borut Čubej, Miha Bitežnik, Domen Šebenik, Klavdija Židanik, Slavko Šuligoj in Borut Hvalič

Neopravičeno odsotni: Petra Kolenc

DNEVNI RED:

1. Pregled sklepov zadnje seje in realizacija zadolžitev
2. Imenovanje inventurne komisije
3. Gradnja Liskur
4. Predlogi krajanov
5. Razno

17. seja KS_zapisnik