Konstitutivna seja Krajevne skupnosti Rožna Dolina

30.12.2022

konstitutivne seje Krajevne skupnosti Rožna Dolina, ki je bila dne 21.12.2022 v Rožni
Dolini, s pričetkom ob 18.00 uri.

Sejo je skladno s 13. členom Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica
vodil Slavko Šuligoj, najstarejši/-a svetnik/-ica Krajevne skupnosti Rožna Dolina.
Zapisnik je vodil/-a Bensa Erika.

Prisotni: Marjan Grilč, Borut Čubej, Bore Mitovski, Slavko Šuligoj, Bensa Erika, Klavdija
Židanik, Miha Bitežnik, Nataša Volk , Mavricija Valantič
Odsotni: /

Dnevni red:
1. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na
območju Mestne občine Nova Gorica.
2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta krajevne skupnosti.
3. Poročilo mandatne komisije.
4. Izvolitev predsednika Sveta krajevne skupnosti.
5. Imenovanje inventurne komisije
6. Razno

Zapisnik konstruktivne seje 21.12.2022.pdf