ZAPISNIK 3. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

18.03.2023

Prisotni: Borut Čubej, Bore Mitovski, Miha Bitežnik, Slavko Šuligoj, Mavricija Valantič, Klavdija Židanik, Nataša Volk, Erika Bensa
Opravičeno odsotni: Marjan Grilč

Začetek seje ob 17.00 uri.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev sklepov 2. seje.
2. Potrditev zaključnega računa.
3. Obravnava problemov za igrišče Rožna Dolina in igrišče Ajševica.
4. Predlogi in pobude krajanov.
5. Razno.

Zapisnik 3. seje 17.2.2023.docx