ZAPISNIK 8. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

09.02.2024

Prisotni: Borut Čubej, Slavko Šuligoj, Miha Bitežnik, Mavricija Valantič, Klavdija Židanik, Nataša Volk, Marjan Grilč, Bore Mitovski

Opravičeno odsotni: Erika Bensa

Pričetek seje ob 17. uri

DNEVNI RED:

1. Pregled realizacije sklepov 7. seje.
2. Imenovanje inventurne komisije za leto 2023.
3. Pregled izdanih naročilnic.
4. Pregled porabljenih sredstev.
5. Pregled prispele pošte.
6. Predlogi in pobude.
7. Razno.

Zapisnik 8. seje KS RD