18. seja Sveta KS

24.11.2004

V sredo, 24.11.2004 bo ob 19.30 uri 18.seja Sveta KS Rožna Dolina.

Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 17. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Obravnava predloga Proračuna MONG – investicije v infrastrukturo na območju naše KS
3.     Dogovor o aktivnostih v zvezi z odlagališčem odpadkov
4.     Prošnje
5.     Predlogi in pobude