4. seja Sveta KS

22.08.2007

v sredo, 22.8.2007 ob 19.30 uri bo v prostorih doma KS v Stari Gori 4. seja Sveta KS.

Predlagan je naslednji

DNEVNI RED

1.     Potrditev zapisnika 3. seje ter sprejem poročila o izvršenih sklepih
2.     Informacija s sestankov s krajani Ajševice in Rožne Doline
3.     Sklepanje o podpisu pogodb za dobavo el. energije
4.     Obravnava gradiva za skupščino družbe Golf Gorica, d.o.o.
5.     Obravnava prošenj in vlog
6.     Predlogi in pobude

Krajani lahko predlagajo uvrstitev dodatnih tem na dnevni red, veseli bomo tudi vsake pobude ali predloga.