ZAPISNIK 10. SEJE KS ROŽNA DOLINA 2022

15.06.2024

Prisotni: Borut Čubej, Miha Bitežnik, Mavricija Valantič, Klavdija Židanik, Nataša Volk, Erika Bensa, Bore Mitovski

Opravičeno odsotni: Slavko Šuligoj, Marjan Grilč

Pričetek seje ob 18. uri

DNEVNI RED:

1.Pregled realizacije sklepov 9. seje.
2 Potrditev zaključnega računa za leto 2023.
3.Potrditev sklepa inventurne komisije.
4.Pregled prispele pošte.
5.Predlogi in pobude.
6.Razno.

Zapisnik 10. seje KS RD (1)